O.V.S. SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice

O.V.S. SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice (uzávierka 11.07.2024)

Vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „ PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok PSK

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 1226, k. ú Ľubotice, obec Ľubotice, okres Prešov a to:

pozemky registra C KN:

 • parcelné číslo 2836, ostatná plocha o výmere 2188 m2
 • parcelné číslo 2837, ostatná plocha o výmere 190 m²
 • parcelné číslo 2838, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3098 m²

stavby:

 • druh stavby – prevádzková budova, súpisné číslo 2103, na pozemku registra C KN parcelné číslo 2838, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3098 m² s príslušenstvom:
  • vodovodná prípojka,
  • kanalizačná prípojka,
  • elektro prípojka,
  • plynová prípojka,
  • spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836
  •  a vonkajšie schody na parcele registra C KN 2840/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

ťarchy: v zmysle LV č.1226, k.ú. Ľubotice

2. Účastník zmluvného vzťahu – kupujúci

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovateľ , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Podmienky podľa bodu 2

Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.

4. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 235/2020 zo dňa 23. 12. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Peter Turek,  Levoča a Ing. Stanislav Čurilla, Spišská Nová Ves, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 3.675 198,05 €, z toho stavby 3.401 254,46 €, vonkajšie úpravy ( príslušenstvo ) 26.537,91 €, a pozemky 247.405,68 €, pri jednotkovej cene pozemkov 45,18 €/ m².

5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  1.837.599,00 €, 
 2. doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,
 3. lehota splatnosti doplatku do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,
 4. záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c. vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností),
 5. súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a, c) a ostatných nákladov podľa písm. d), 
 6. oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c) alebo ostatných nákladov podľa písm. d),
 7. akceptácia existencie nájomných vzťahov k predávaným nehnuteľnostiam.

 6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v lehote do 11. 07. 2024 do 10:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:   
  „Obchodná verejná súťaž – Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice – neotvárať!“
  „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
  na adresu: 
  Prešovský samosprávny kraj
  Odbor majetku a investícií
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov


  Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (obsah návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),
  • presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
   • kupujúci  – fyzická osoba
   • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu, v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                         
   • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
    obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, alebo                                      
   • kupujúci – právnická osoba (PO)
    obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …, alebo iný register 
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
  • doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 10% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242),
  • zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
  • súhlas kupujúceho s prepadnutím zábezpeky v prospech PSK v prípade, ak nebude včas a riadne doplatená kúpna cena podľa písm. a) a c) alebo nebudú včas a riadne zaplatené ostatné náklady spojené s prevodom nehnuteľností podľa písm. d) v súlade s podmienkami OVS alebo kúpnej zmluvy
  • údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5.  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 6.  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
 7. Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

7.  Obhliadka majetku

 1. Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Tomáš Vaško, oddelenie Správy budov Prešovského samosprávneho kraja (tel.: +51 70 81 323; 0911 704 151 e-mail: tomas.vasko@psk.sk  
 2. Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove 11.06.2024

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.06.2024 do 11.07.2024, 10:00 h.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva v editovateľnom formáte Open XML (docx, 23 kB)

Kúpna zmluva v editovateľnom formáte ODT (ODT,  18 kB)

Publikované: 20. 6. 2024

Aktualizované: 20. 6. 2024