O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 11.07.2024)

Vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „ PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok PSK

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, v k.ú. Sabinov, zapísaného na :

LV č. 1421, a to  pozemky parcely registra C KN:

 • parcelné číslo 5417/6, ostatná plocha o výmere 397 m²
 • parcelné číslo 5417/8, ostatná plocha o výmere 4 376 m²
 • parcelné číslo 5403/2, ostatná plocha o výmere 634 m²

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: bez tiarch

LV č. 3773, a to pozemky parcely registra C KN:

 • parcelné číslo 5395 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m²
 • parcelné číslo 5392, záhrada o výmere 1 236 m²
 • parcelné číslo 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m²
 • parcelné číslo  5396, záhrada o výmere 1 019 m²
 • parcelné číslo 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3146 m²

(celková výmera pozemkov je 11800 m2)

LV č. 3773, a to stavba:

škola súpisné číslo 1780 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5395, zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy pre LV 1421 a LV 3773: Por.č.:1. V-767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena č. z reg. Úradu PSK:104/2017/ODSM zo dňa: 18.3.2017 spočívajúceho v zriadení vecného bremena (in rem) k parc.č. C KN 5393/2 a to: právo spočívajúce v povinnosti povinného z vec. bremena-PSK strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peší a prejazd motorovými vozidlami po pozemku C KN č. 5393/2 k pozemku C KN č.5397 a stavbe sč.1783-bytový dom na parcele C KN č.5397 (LV č.3771, 3772) v prospech oprávnených z vecného bremena-podielových spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov. domu sč.1783, číslo zmeny 802/2017

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  a zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „kúpnej zmluvy“), doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

2. Účastník zmluvného vzťahu – kupujúci

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Podmienka podľa bodu 2.

Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.

4. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 43/2021 zo dňa 2.3.2021 a doplnkom k tomuto znaleckému posudku 52/2021 zo dňa 30.3.2021 vyhotoveným znalcom Ing. Kamil Čverha, PhD., Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 1.629.645,46 €.

5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 1.303.716,40 €,
 2. doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,
 3. lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,
 4. záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností),
 5. súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d) 
 6. oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c) alebo ostatných nákladov podľa písm. d)
 7. akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu in rem na pozemku kupujúceho C KN parc. č. 5393/2, v prospech vlastníka pozemkov C KN 5391, C KN 5390, C KN 5393/1, C KN 5399/1, C KN 5399/2, 5400, 5401, 5402, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413/1, 5413/2, 5413/3, 5415, 5416 a stavieb-sč.1781-budova SO 02, sč.1782-budova SO 01, sč.1784-budova SO 05, sč.1785-obyt.budova-SO 04, sč.1788-budova SO 03, sč.2175-budova SO 06 v k.ú. Sabinov,
 8. akceptácia existujúcich vecných bremien zapísaných v katastri nehnuteľností

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v lehote do 11. 07. 2024 do 10:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
       „Obchodná verejná súťaž – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov – neotvárať!“
      „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
  na adresu:
  Prešovský samosprávny kraj
  Odbor majetku a investícií
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov
  Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),
  • presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
   • kupujúci  – fyzická osoba – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu, v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, štátna príslušnosť alebo 
   • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR) – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, alebo                       
   • kupujúci – právnická osoba (PO) obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …, alebo iný register 
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
  • doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 10% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242),
  • zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
  • súhlas kupujúceho s prepadnutím zábezpeky v prospech PSK v prípade, ak nebude včas a riadne doplatená kúpna cena podľa písm. a) a c) alebo nebudú včas a riadne zaplatené ostatné náklady spojené s prevodom nehnuteľností podľa písm. d) v súlade s podmienkami OVS alebo kúpnej zmluvy
  • údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
 7. Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

7.  Obhliadka majetku

 1. Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy Sabinov, tel.: 051 4880 101, email: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
 2. Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove 11. 06. 2024                                       

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda PSK

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.06.2024 do 11.07.2024, 10:00h.

Zmluva na stiahnutie

Zmluva na stiahnutie vo formáte Open XML (doc 30 kB)

Publikované: 20. 6. 2024

Aktualizované: 20. 6. 2024