O.V.S. – prenájom – telocvičňa Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

18. 09. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O. V. S. – Gymnázium J. Francisciho – Rimavského, Levoča

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

V zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O. V. S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Gymnázium J. Francisciho – Rimavského

Sídlo: Kláštorská 37, 054 01 Levoča
IČO: 00161039
DIČ: 2020727533
Štatutárny orgán: Mgr. Jaroslav Kramarčík, riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Nováková, ekonómka školy
Kontakt: 053/451 42 55

II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného (resp. hnuteľného) majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 3479 v katastrálnom území Levoča ako telocvičňa stredných škôl na Baštovej ulici, bez súpisného čísla, na parcele registra KN C parcelné číslo 297/2.

Prenajímaný majetok predstavuje 785,86 m2 nebytových priestorov pozostávajúcich z priestorov telocvične  a ostatných priestorov (hlavný vchod, vestibul, chodba, 2x šatňa) a hnuteľný majetok nachádzajúci sa v prenajímaných priestoroch, využívaný na zabezpečenie účelu nájmu v celkovej obstarávacej cene 13178,40€ v zmysle inventúrneho súpisu.

b) Účastník zmluvného vzťahu –  nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu II. písm. b) t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Nájomné bez energie a služieb:

 • telocvičňa vrátane vybavenia telocvične     6,32 €/hodina
 • Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované mesačne dopredu ku koncu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.
 • Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Možný účel využitia: zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, záujmovej činnosti, športových aktivít vykonávaných v súlade s prevádzkovým poriadkom a s minimálnym rizikom poškodzovania priestorov.

c) Doba nájmu: na dobu neurčitú v čase: od 7:15 do 20:00 hod. mimo vyučovacieho procesu našej školy.

d) V prípade poškodenia predmetu nájmu vlastným zavinením, uhradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

 

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na adresu vyhlasovateľa v termíne do 03. októbra 2019 do 14.00 hod. Obálka musí byť zapečatená s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom telocvične (haly) – Neotvárať“

 

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra,

resp. živnostenského registra

v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Gymnázium J. Francisciho – Rimavského

Kláštorská 37

054 01 Levoča

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/hodina, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode III.
 • doby nájmu
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ – zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri č……….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu……., oddiel………, vložka…….
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, mail).

c) Podľa §6 ods.6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s možným účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmien alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g)Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, alebo zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním riadených.

m) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

V. Obhliadka objektu.

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Miroslavou Novákovou, ekonómkou školy, na tel. čísle 053/451 22 52.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 18. 09. 2019 do 03. 10. 2019 do 14 hod.         

 

V Prešove 18. 9. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024