O.V.S. - prenájom - Stredná zdravotnícka škola, Humenné

21. 09. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Stredná zdravotnícka škola

Sídlo: Lipová 32, 066 83 Humenné

IČO: 00606740

DIČ: 2021175310, nie sme platcami DPH

Štatutárny orgán: PhDr. Marcela Griščíková, riaditeľka školy

Kontaktná osoba: Mária Buríková, ekonóm školy

Tel. č.: 057/ 775 4339

2. Predmet zmluvy:

Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 474 m2 umiestnených v budove telocvične na Lipovej 32 v Humennom – nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4934, súpisné č. 5015 na parcele č. 1466/2 v katastrálnom území Humenné, a to:

 • priestory haly telocvične o výmere 400 m2
 • šatňa a sociálne zariadenie o výmere 74 m2

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) Minimálna cena nájmu časti nehnuteľného majetku bez platieb za energie, vodu, vykurovanie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená na sumu 3 € / hodina

b) Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované mesačne dopredu do 8. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

c) Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

d) Možné využitie priestoru: na športové aktivity vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom telocvične a s minimálnym rizikom poškodzovania telocvične.

Akceptované aktivity: halový futbal, bedminton, aerobik, basketbal, volejbal a pod.

e) Obdobie nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Minimálny čas vymedzený na prenájom:

1 hodina týždenne v pracovných dňoch: pondelok až piatok

  • v popoludňajších hodinách v čase od 14:00 – 19.00 hod. s výnimkou stredy (16:00 – 19:00 hod)
  • v dopoludňajších hodinách mimo vyučovania telesnej výchovy na našej škole

Z prevádzkových dôvodov je možné zmeniť dohodnutý deň a čas prenájmu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) Návrh je potrebné d o r u č i ť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termíne do 6.10.2015, 14:00  hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO a adresa“

na adresu:

Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32
066 83 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu (cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu) vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3
 • dobu nájmu (pracovný deň a čas)
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, bydlisko, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……………. č. …………. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu …………, oddiel ………, vložka …..
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so pracovaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľa si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií nim zriadených.

5. Obhliadka majetku:

 • Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Máriou Buríkovou, ekonómkou školy, tel. č.: 057/ 775 4339.

PhDr. Marcela Griščíková
riaditeľka školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 21.09.2015 do 06.10.2015, 14:00.

V Prešove 21. 9. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024