O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - Vodárenská veža v Prešove

13. 10. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov

a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

zverejňujú

podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a pod.

a podľa ustanovenia §9a Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

na dlhodobý nájom nehnuteľností:

 

  • stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. č. KNC 4603/2,
  • pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2,
  • pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2,

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov,

  • pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2,
  • pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2,

zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov,

  • technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova, Prešov

 

 

Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže a o podmienkach písomného podania

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 05.10.2015 do 23.10.2015, 14:00.

V Prešove 13. 10. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024