O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ technická, Stará Ľubovňa

16. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)
v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Stredná odborná škola technická (ďalej len SOŠT)
Sídlo : Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO : 17050405
DIČ : 2020700330
v zastúpení : Mgr. Daniela Šidlovská, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Ing. Emília Plavčanová, vedúca úseku TEČ
Tel. č.: 052/43221150, 052/4322453

2. Predmetom zmluvy je:

 • nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 3592, katastrálne územie Stará Ľubovňa na ulici Levočská 40 a to:
  • nebytové priestor – školská kuchyňa, súpisné číslo budovy 374 na parcele číslo 2880/4 časť budovy SOŠT v pavilóne A, prízemie č. miestnosti A-01,02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ,010 011 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 a v pavilóne B č. miestnosti 04. Celková prenajímaná plocha nebytového priestoru je 718,9 m2 a pozostáva z nasledovných priestorov:
 • kuchyňa o výmere 195,8 m2
 • jedáleň o výmere 326,8 m2
 • kancelárie o výmere 26,3 m2
 • skladové priestory o výmere 85,6 m2
 • ostatné priestory 84,4 m2

s p o l u   718,9 m2

 • časť pozemkov – prístupová cesta, parkovisko pri kuchyni na parcele 2880/5 a podjazd na parcele 2880/6 – prenajímaná plocha pozemkov je 240 m2
 • príslušenstvo kuchyne – dlhodobý hmotný majetok odpisovaný v nulovej zostatkovej hodnote, podľa znaleckého posudku vypracovanom Ing. Jánom Kosárom zo dňa 3.6.2013, ktorého cena je vyčíslená na 4.652,- € a drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii podľa znaleckého posudku vyčíslený na 127,85 €. Celková hodnota prenajatého hnuteľného majetku oceneného na základe znaleckého posudku predstavuje 4 779,85 €.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá :

a) ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne vo výške 22 € (vrátane DPH) za m2 ročne, cena za nájom hnuteľného majetku minimálne vo výške 956 € (vrátane DPH) ročne, cena za prenájom pozemkov minimálne vo výške 3 € (vrátane DPH) za m2 ročne.

b) účel využitia: bufet, jedáleň a kuchyňa za účelom zabezpečenia stravovania žiakov a zamestnancov organizácie, kvalita podávanej stravy na požadovanej úrovni pri dodržaní nutričnej hodnoty jedál stravy, možnosť výberu jedál z piatich druhov, z toho jeden druh delená strava

c) prenájom vcelku

d) doba nájmu: nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

e) v prípade priestorov vyžadujúcich rekonštrukciu túto vykoná nájomca na vlastné náklady, nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do zhodnotenia, opráv a údržby predmetu nájmu

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Stredná odborná škola technická v termíne do 01.10.2013 do 1200 hod.v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov- neotvárať! “

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:.

Strená odborná škola technická
Levočská 40
064 01 Stará Ľubovňa

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Emília Plavčanová, vedúca úseku TEČ(tel.č.:052/4322453)

V Starej Ľubovni, dňa 10.09.2013

Mgr. Daniela Šidlovská, v.r.
riaditeľka SOŠT

V Prešove 16. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024