O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

10. 11. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov :Stredná odborná škola
Sídlo : Mierová 1973/79, 066 01 Humenné
IČO : 00617750
DIČ : 2021166037
Štatutárny orgán: RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Bc. Eva Gáborová, vedúca úseku TEČ
Tel. č.:0918 846 129

2. Predmet zmluvy

 • Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na  LV č. 8359 k.ú. Humenné v meste Humenné, na Mierovej ulici 1973/79 a to: nebytový priestor – päťposchodová budova – internát – stavba súpisné číslo 1973 na parcele 2891/5 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 2.038,26 m2 a pozostáva z nasledujúcich priestorov:
 • prízemie:
  kancelária – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,42 m2
  šatňa – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 15,55 m2
  šatňa – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 30,38 m2
  sklad – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 19,80 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 34,45 m2
  sklad – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 33,80 m2
  sklad – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 31,65 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,00 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,00 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,00 m2
 • 2.poschodie:
  5 x ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 5 x 34,65 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,30 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,86 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 35,40 m2
  3 x ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 3 x 34,75 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,60 m2
  kuchynka – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 14,40 m2
  spoločné priestory 2. poschodia – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 114,73 m2
 • 3.poschodie:
  5 x ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 5 x 34,65 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,30 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,86 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 35,40 m2
  3 x ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 3 x 34,75 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,60 m2
  kuchynka – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 14,40 m2
  práčovňa – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,95 m2
  spoločné priestory 3. poschodia – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 114,73 m2
 • 5.poschodie:
  5 x ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 5 x 34,65 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,30 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,86 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 35,40 m2
  3 x ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 3 x 34,75 m2
  ubytovací priestor – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,60 m2
  kuchynka – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 14,40 m2
  práčovňa – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 36,95 m2
  sklad – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 51,97 m2
  sklad – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 51,97 m2
  spoločné priestory 2. poschodia – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 114,73 m2
  Celková výmera 2.038,26 m2

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok:

 • plocha, ktorá sa bude využívať ako kancelárske priestory: 20,- € s DPH/m2/rok 
 • plocha, ktorá sa bude využívať ako ubytovacie priestory: 25,- € s DPH/m2/rok
 • plocha, ktorá sa bude využívať ako kuchynka: 15,- € s DPH/m2/rok
 • plocha, ktorá sa bude využívať ako sklad: 15,- € s DPH/m2/rok
 • plocha, ktorá sa bude využívať pre obchod. činnosť a služby: 20,- s DPH/m2/rok
 • plocha, ktorá sa bude využívať ako spoločné priestory: 15,- € s DPH/m2/rok

Nájomné a služby spojené s nájmom (zálohy na elektrickú energiu, vodné a stočné, zrážková voda, plyn a pod.) budú fakturované mesačne dopredu k 8. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

b) Nájomné za nebytové priestory bude upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

c) Do služieb spojených s nájmom patrí:

1. dodávka tepla
2. dodávka elektrickej energie
3. dodávka studenej vody (vodné + stočné)
4. ohrev vody
5. zrážková voda
6. poplatok za používanie výťahu
7. poplatok za odvoz odpadu
8. revízie elektrických zariadení

d) Možný účel využitia: ubytovanie, kancelárie, skladové priestory, obchodná činnosť.

e) Prenájom v celku, po jednotlivých poschodiach, alebo jednotlivo po miestnostiach (v tomto prípade sa bude požadovať alikvotná platba za spoločné priestory).

f) Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

g) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade s príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľ finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

h) Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti a poistenie majetku.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Strednej odbornej školy Humenné v termíne do 25.11.2014 do 1200 hod.v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra

v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Strená odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • ponúkaná cena nájmu za m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa)bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy tel. číslo 0915 869 094 Bc. Eva Gáborová, vedúca úseku TEČ tel. číslo 0918 846 129

V Humennom, dňa 03.11.2014

RNDr. Oľga Skysľaková
riaditeľka školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 10.11.2014 do 25.11.2014, 12:00.

V Prešove 10. 11. 2014

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024