O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

15. 10. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Krajské múzeum v Prešove

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

 

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

 

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy

na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku –

vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

    Názov: Krajské  múzeum v Prešove

    Sídlo:   Hlavná 86, 080 01 Prešov

    IČO :  37781278

    DIČ :   2021481825 

   Štatutárny zástupca: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, poverený vedením Krajského múzea v Prešove

   Tel.: 051/7734708

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a)  Predmet zmluvy:

Nájom nehnuteľného majetku evidovaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 959 v katastrálnom území Prešov a predmetom nájmu sú:

–           parkovacie miesta na časti pozemku registra KN C  parc. č. 456/5 o výmere 37,5 m2 vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa zapísaného na liste vlastníctva č. 959, katastrálne územie Prešov.

Využitie : parkovanie 3 motorových vozidiel – každá parkovacia plocha je o výmere 12,5 m2

Každé parkovacie miesto je možné prenajať samostatne.

 

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

 

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Nájom plochy pozemku o výmere 37,5 m2  nie je možné využiť na komerčné účely.

b) Ponúknutá minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

  • minimálne 35,40  €/m2/rok

c) Prenajímateľ je oprávnený upraviť nájomné na základe písomného oznámenia doručeného nájomcovi, v závislosti od úrovne inflácie, a to jedenkrát ročne. Cena nájmu platná k 31.12. bežného roka sa preto zvýši o mieru inflácie vyhlásenú štatistickým úradom Slovenskej republiky a to od 1.1. nasledujúceho roka. Výška ročného nájomného sa zaokrúhli na celé eurá nahor.

d) Spôsob platieb za nájom: polročne do konca mesiaca, ktorý predchádza danému polroku  v sume polročnej platby dohodnutej v zmluve na základe fakturácie prenajímateľa. Prvá platba bude splatná do 15 dní od účinnosti zmluvy na základe  faktúry vystavenej prenajímateľom na účet prenajímateľa.

e) Ak je nájomca v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný za každý deň omeškania zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením.

f) K nájomnému budú nájomníkovi ročne  fakturované aj náklady na daň z nehnuteľnosti.

g) Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, využitie parkovacích miest je možné  počas celého roku.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Krajské múzeum v Prešove  v termíne do 30.10.2019 do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

 

Obchodná verejná súťaž – Nájom –  neotvárať!“

 

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

  

na adresu:

    Krajské múzeum v Prešove

    Hlavná 86

    080 01 Prešov

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke Krajského múzea v Prešove.

b) Návrh musí obsahovať:

•          návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.

•          predmet nájmu, účel nájmu

•          presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto: 

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého    pobytu,  zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  •  nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …

•          súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

•          kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

 

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

 

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prenajímanou plochou pozemku.

 

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

 

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

 

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

 

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

 

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

 

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

 

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

 

m) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

 

5. Ohliadka majetku

 

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore –  tel.: 051/7734708 JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, poverený vedením Krajského múzea v Prešove

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15.10.2019 do 30.10.2019, 12:00.

V Prešove 15. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024