O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov - SOŠ služieb Majstra Pavla, Levoča

20. 02. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa                 

Názov: Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Sídlo: Kukučínova 9,  054 27 Levoča

IČO: 00159514

DIČ: 2020727522, nie sme platcami DPH

Štatutárny orgán: Ing. Alena Hrešková, riaditeľka školy

Kontaktná osoba: Ing. Monika Fľaková, ekonóm školy

Tel. č.: 053/451 3291-3

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, súpisné číslo 2991,parcela číslo 820, KÚ Levoča,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v suterénnych priestoroch športovej haly, na ulici Kukučínova 12, Levoča,
 • nebytové priestory v suteréne sú vhodné na zriadenie administratívnych, kancelárskych priestorov a skladových priestorov,
 • prenajímaná plocha v suteréne v m2 :

 

Objekt

Miestnosť

č.

 Názov

výmera v m2

1

014

Obchod a služby, kancelária

17,32

013

Spoločné a ostatné priestory- WC

3,02

2

015

Obchod a služby, kancelária – priestor so sprchou a umývadlom

17,32

009

Spoločné a ostatné priestory – WC

2,84

3

016

Ostatné  priestory bez okna, vhodné na skladové priestory

22,32

 

003,007,010

Spoločné a ostatné priestory -zádverie a chodba  k miestnostiam

22,29

Vstup do  priestorov je možný samostatne cez spoločné priestory 003, 007,010 – prenajíma sa alikvotná časť. Prenájom suterénu možný vcelku alebo jednotlivé objekty .

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c)  Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna cena nájmu časti nehnuteľného majetku bez platieb za energie, vodné a stočné, vykurovanie a služby spojené s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok:

nebytový priestor:

 • kancelárie: 25,00 €/m2/rok

 • spoločné a ostatné priestory: 11,00 €/m2/rok

Nájomcovi z prenájmu priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

b) Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované štvrťročne  dopredu k 15. dňu v danom štvrťroku, ktorý predchádza štvrťroku, za ktorý je nájomné fakturované.

c)  Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak,  že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Možné využitie priestorov: na kancelárske,  administratívne priestory a skladové priestory

e)  Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Strednej odbornej školy služieb M. Pavla v Levoči v termíne do 7.3.2019 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

„Obchodná verejná súťaž – nájom- neotvárať!“

 

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO a adresa“

na adresu:

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9

054 27  Levoča

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • ponúkaná cena nájmu za m2/rok vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3
 • dobu nájmu
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, bydlisko, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ………… č……….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……, oddiel ….., vložka …

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: najvyššia ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3. a súlad s účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií nim zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Obhliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Monikou Fľakovou, ekonómkou školy, tel. č. 053/4513291-3.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.02.2019 do 7.3.2019, 14:00.

 

V Prešove 20. 2. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024