O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

22. 06. 2020 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Gymnázium Leonarda Stöckela

Sídlo : Jiráskova 12, 085 01 Bardejov
IČO : 00160911
DIČ : 2020633043
Štatutárny orgán: Mgr. Alena Gombošová., riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Ing. Viera Semanová, ekonómka školy
Tel. č.: 054/472 27 81

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

a) Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV č. 10820 k.ú. Bardejov, na ulici Jiráskova 12, a to:

 •  Nebytové priestory – učebne, kancelárie, chodby a sociálne zariadenie v budove školy sup. číslo 181 na parcele 1155/3. Celková prenajímaná plocha nebytového priestoru je spolu 503 m2 a pozostáva z nasledujúcich priestorov:

  učebňa č. 113 o výmere 64 m2

  učebňa č. 202 o výmere 64 m2

  učebňa č. 203 o výmere 64 m2

  učebňa č. 205 o výmere 64 m2

  učebňa č. 207 o výmere 64 m2

  učebňa č. 208 o výmere 64 m2

  učebňa č. 209 o výmere 64 m2

  kancelária č. 010 o výmere 17,5 m2

  kancelária č. 011 o výmere 17,5 m2

  chodby a sociálne zariadenia o výmere 20 m2

   

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca :

 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

c) Podmienka podľa bodu 2.b) t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku – minimálne v nasledovnej výške :

 •  učebne  – 6 € / 1 hod (vrátane DPH)
 • kancelárie 24,20 € /m2 rok (vrátane DPH)
 •  spoločné  priestory 9,90 € / m2 rok (vrátane DPH) 

a) Účel využitia – na vzdelávacie účely detí a dospelých a kancelárske priestory.

b) Nájomné bude fakturované mesačne dopredu k 15. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomne fakturované. Faktúra bude splatná do 14. Dni odo dňa vystavenia.

c) priestory môžu byť prenajíma na základe dohodnutého rozvrhu  v popoludňajších hodinách v čase od 14:30 do 18:00.

d) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

e) Nájomcovi z prenájmu priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

f) Nájomne a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné, stočné,, plyn, upratovanie a odvoz odpadu a pod.) bude fakturované mesačne vopred.

g)  Predmet nájmu sa prenajíma vcelku.

h) Pre účely vyrovnania inflačných vplyvov bude nájomné valorizované na základe percentuálnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Nájomne sa v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upraví formou písomného oznámenia prenajímateľa preukázateľne nájomcovi, kde výška mesačného nájomného platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho roka a doúčtuje sa na základe fakturácie.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariáte vyhlasovateľa – Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove  v termíne do 07. júla 2020 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12

085 01 Bardejov

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3,
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: …….. č ………. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu …., oddiel …….., vložka…..
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu II.

g) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu podpísania nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore  – Ing. Viera Semanová na tel. č. 054/472 27 81.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stráne Úradu PSK od 22.06.2020 do 07.07.2020, 12:00.

V Prešove 22. 6. 2020

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024