O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

6. 12. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Gymnázium arm. gen. L.Svobodu,
Sídlo: Komenského 4, 066 01 Humenné
IČO: 00160954
DIČ: 2021216604
Štatutárny orgán: PaedDr. Ivan Pajtaš, riaditeľ školy
Kontaktná osoba: Ing. Mária Guzlejová, vedúca pre technicko-ekonomické činnosti
Tel.č. 057/7753826

2. Predmet nájmu:

Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 24 m2 umiestnených v budove Gymnázia arm. gen L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné, súpisné číslo 1938, na parcele KN C č. 3362/5 zapísanej v LV č. 8360, katastrálne územie Humenné. Predmet nájmu – sa nachádza v objekte „B“ na prízemí budovy školy č.B 133. Predmetom nájmu nie sú žiadne hnuteľné veci.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) Minimálna cena nájmu časti nehnuteľného majetku bez platieb za energie, vodu, vykurovanie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená na sumu 20,00 EUR/m2/ročne a bude fakturované mesačne dopredu najneskôr do 28. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

b) Služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované mesačne dopredu najneskôr do 28. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

c) Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

d) Obdobie nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

e) Predmet nájmu je možné využívať len na kancelárske účely.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Gymnázia arm. gen. L.Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné v termíne do 21. 12. 2016 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“
„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO a adresa“

na adresu:

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Komenského 4
066 01 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3
 • dobu nájmu
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, bydlisko, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ………… č……….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……, oddiel ….., vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas záujemcu – fyzickej osoby pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií nim zriadených.

5. Obhliadka majetku:

Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s PaedDr. Ivanom Pajtašom, riaditeľom školy, č.t. 057/7888521, 057/7753826.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 06.12.2016 do 21.12.2016, 14:00.

V Prešove 6. 12. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024