O.V.S. - prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

19. 03. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Vihorlatské múzeum  v Humennom, Námestie slobody 1, Humenné

 

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

 

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Vihorlatské múzeum v Humennom
Sídlo: Námestie slobody č. 1, 066 18 Humenné
IČO: 37781391
DIČ: 2021446889, nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ organizácie
Kontaktná osoba: Mgr. Vasil Fedič
Tel. č.:057/7752240

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č.2440 k.ú. Humenné, v meste Humenné, Námestí slobody 1, súpisné číslo 1, parcelné číslo 1, nebytových priestorov v severnom krídle kaštieľa – prízemie so samostatným vchodom o celkovej výmere 27,36 m2  nachádzajúcich sa v budove Vihorlatského múzea v  Humennom, Námestie slobody č. 1, v objekte, ktorý je kultúrnou pamiatkou.

 Možný účel využitia: sklad.

Prenájom je možný len v celku.

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák.č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s §2 ods. 1, 3 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrne prevyšuje sumu 100.000,-€ len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z.č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2b), t.j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých  vyhlasovateľ trvá

a) Ponúknutá cena  nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok:

 • nebytový priestor- 20,- €/m2/rok

K nájmu  bude nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov, a to najmä: spotreba tepelnej energie, elektrickej energie, vodného a stočného, zrážkovej vody,  alikvótna časť dane z nehnuteľnosti, odvoz smetia, výkon technika BOZP, PO a iné.

Nájomné a platby za služby spojené s nájmom sú splatné vždy k 25.dňu v mesiaci na nasledujúci mesiac. Nájomcovi z prenájmu priestoru vzniká povinnosť 3 – mesačného depozitu nájomného.

b) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

c) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na  sekretariát  vyhlasovateľa – Vihorlatského múzea v Humennom, v termíne do 03.04.2019  do 12:00 hod.  v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 18 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • ponúkaná cena nájmu za m2 /rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, bydlisko, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3. a súlad s účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že  víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odhlásení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia  a nakladania s majetkom PSK v platnom znení

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s  § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods.2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Ohliadka objektu

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená  v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Vasilom Fedičom, riaditeľom Vihorlatského múzea v Humennom  (tel. 057/7753176,   057/7752240, 0915 954 374).

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 19.03.2019 do 03.04.2019, 12:00.

V Prešove 19. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024