O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

27. 11. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Vihorlatské múzeum v Humennom
Sídlo: Námestie slobody č. 1, 066 18 Humenné
IČO: 37781391
DIČ: 2021446889
v zastúpení: Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ organizácie
Kontaktná osoba: Mgr. Vasil Fedič
Tel. č.:057/7752240

2. Predmet zmluvy:

  • Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 351m² nachádzajúce sa v budove Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody č. 1, budova kaštieľa – južné krídlo č. dv. 45, 46, 47 – prízemie, poschodie č. dv. 48, 49, 50 a pomernú časť schodišťa, chodieb a sociálnych zariadení, v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2440, parc. č. 1, súp. č. 1. k.ú. Humenné, v objekte ktorý je kultúrnou pamiatkou, a to:

• prípravná miestnosť: miestnosť č. 45 o celkovej rozlohe 45 m²
• manipulačná miestnosť: miestnosť č. 46 o celkovej rozlohe 30 m²
• zasadacia miestnosť: miestnosť č. 47 o celkovej rozlohe 64 m²
• vestibul ½: miestnosť č. 48 o celkovej rozlohe 40 m²
• knižnica: miestnosť č. 49 o celkovej rozlohe 40 m²
• sobášna sieň: miestnosť č. 50 o celkovej rozlohe 92 m²
• schodište, chodba, WC-1/2: o celkovej rozlohe 40 m²
• prenajímaná plocha celkom: 351m²

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá :

a) Ponúknutá cena za nájom nehnuteľného majetku mimo platieb za poskytované služby spojené s nájmom minimálne vo výške:

prípravná miestnosť 8,50 EUR / m² / rok, manipulačná miestnosť 8,50 EUR / m² / rok, zasadacia miestnosť 10,50 EUR / m² / rok, vestibul ½ 7,- EUR / m² / rok, knižnica 7,- EUR / m² /rok, sobášna sieň 10,50 EUR / m² / rok, schodište, chodba, WC-1/2 7,- EUR / m² / rok (trhového nájomného za aké sa obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel porovnateľné nebytové priestory v EUR / m2 / rok).

b) K celkovému nájomnému bude zvlášť účtovaná spotreba tepelnej energie, vodného a stočného, zrážkovej vody, elektrickej energie, dane z nehnuteľnosti, vývoz smetí a iné v prepočte na m² prenajímanej plochy.

c) Spôsob platieb za nájom a prevádzkové náklady: štvrťročnú úhradu nájomného a zálohových platieb za služby spojené s nájmom, vykoná nájomca vopred prevodným príkazom na bežný účet prenajímateľa.

d) Ak je nájomca v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný za každý deň omeškania zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej v § 3 vládneho nariadenia č. 87/95 Z. z. v platnom znení.

e) Úprava platieb za služby spojené s nájmom sa bude realizovať na základe skutočných kalkulácií prevádzkových nákladov a úprava nájomného bude závislá od miery inflácie podľa ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Úpravy platieb budú realizované formou dodatkov k nájomnej zmluve nebytových priestorov podľa výpočtových listov.

f) Nájomca využíva prenajaté priestory časovo obmedzene – podľa otváracích hodín Vihorlatského múzea v Humennom.

g) Nájomca sa zaväzuje, že v prenajatých a spoločných priestoroch bude v plnom rozsahu zabezpečovať a dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany majetku, BOZP a ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a na vlastné náklady bude vykonávať revízie a odstraňovať nedostatky zistené pri revíziách. Výsledky revíznych správ je povinný ihneď po uskutočnení revízie v jednom exemplári predkladať prenajímateľovi.

h) Nájomca zabezpečuje na svoje náklady bežnú údržbu a opravy súvisiace s prevádzkou priestorov.

i) Akékoľvek úpravy prenajatých priestorov môže nájomca vykonávať na základe predložených projektov len s písomným súhlasom prenajímateľa a na vlastné náklady.

j) Nájomca zabezpečuje na vlastné náklady poistenie majetku v prenajatých priestoroch.

k) Nájomca sa zaväzuje uhradiť ročný prepočet dane z nehnuteľnosti.

l) Ku dňu skončenia prenájmu je nájomca povinný vrátiť prenajaté priestory prenajímateľovi v stave, v akom ich prebral, s výnimkou úprav, ku ktorým došlo počas prenájmu, bez nároku na odplatu.

m) Účel využitia: konanie slávnostných a iných spoločenských udalostí.

n) Prenájom vcelku.

o) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Vihorlatského múzea v Humennom v termíne do 16. 12. 2014 do 13:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 18 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke Vihorlatského múzea v Humennom.

b) Návrh musí obsahovať:

návrh ceny nájmu v EUR /m2/rok,vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.

presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:

nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo

nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …

• výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

  • Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ Vihorlatského múzea v Humennom (tel. 057/7753176, 057/7752240, mobil: 0915954374).

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.11.2014 do 16.12.2014, 13:00.

V Prešove 27. 11. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024