O.V.S. - prenájom majetku – Stredná odborná škola podnikania, Prešov

6. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola podnikania
Sídlo: Masarykova 24, 081 79 Prešov

IČO: 37880241
DIČ: 2021708678
IČ DPH: SK2021708678
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Kuchta, MBA, riaditeľ
Kontaktná osoba: Mgr. Edita Šebejová, zástupca riaditeľa pre TEČ
Tel.: 051/7733413

2. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľného majetku evidovaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 12900 v katastrálnom území Prešov a predmetom nájmu sú:

 • nebytové priestory: predajňa v budove školy na Masarykovej ulici č. 24 v Prešove v objekte so súpisným číslom stavby 2723 na parcele KN C č. 5094/2:
  • obchodné priestory o výmere                    54 m2
  • skladovacie priestory o výmere                 36 m2
  • ostatné priestory (WC, chodby) o výmere 64 m2

Nebytové priestory spolu o výmere    154 m2

Vchod do predajne je samostatný a nie je narušený výchovno-vzdelávací proces. Priestory predajne sú komunikačne prepojené.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) Minimálna cena nájmu v € / m2/ rok s DPH (platí sa štvrťročne vopred na základe vystavenej faktúry):

Prenajímaný priestor:           m2                  €/m2               € ročne

Obchodné priestory             54             120,00         6 480,00

Skladovacie priestory          36               80,00         2 880,00

Ostatné priestory                 64               60,00         3 840,00

Nájomné za rok spolu bez DPH                             13 200,00

20% DPH                                                                  2 640,00

Nájomné s DPH                                                      15 840,00

b) K cene nájmu budú fakturované prevádzkové náklady (dodávka tepla a ohrev vody, vodné a stočné a iné) a alikvotná časť dane z nehnuteľnosti.

c) Poistenie majetku si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.Odvoz odpadu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. Spotrebu elektrickej energie si nájomca zabezpečuje vlastným elektromerom.

d) Pre účely vyrovnania inflačných vplyvov bude nájomné valorizované na základe percentuálnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Nájomné sa v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upraví formou písomného oznámenia prenajímateľa preukázateľne doručeného nájomcovi, kde výška mesačného nájomného platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho roka a doúčtuje sa na základe fakturácie.

e) Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú najskôr od 1. 1. 2016.

f) Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých priestorov, vrátane drobných opráv a udržiavania nebytových priestorov. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov.

g) Prenájom je možný iba v celku, t. j. prenajímajú sa všetky uvedené plochy spoločne.

h) Možné využitie priestoru: predajňa

i) Nájomca zabezpečí prenajímateľovi po dohode vykonávanie odborného výcviku žiakov.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne na sekretariáte riaditeľa školy – vyhlasovateľa: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov v termíne do 23. 11. 2015 do 9:00 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením: 

 

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“
„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

 

na adresu:

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
081 79 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • predmet nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • súhlas záujemcu (iba fyzickej osoby) pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3 a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Obhliadka majetku:

 • Obhliadka priestorov bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Edita Šebejová, tel.051/7733413.

V Prešove, dňa 6.11.2015

Ing. Stanislav Kuchta, MBA, v.r.,

riaditeľ SOŠ podnikania

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 06.11. 2015 do 23.11.2015, 9:00 hod.

V Prešove 6. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024