O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

7. 12. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

I. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Stredná odborná škola

Sídlo: Okružná 761/25, Poprad
IČO: 42077133
DIČ: 2022437131
štatutárny orgán: Mgr. Vasil Kuzmiak, riaditeľ
kontakt: 052/7721876

II. Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa a to:

Prenajímateľ je správcom majetku Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Poprade na ul. Okružná so súpisným číslom 761, na parcele 852/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 4717 v katastrálnom území Poprad.

Prenajímateľ ponúka do nájmu nebytový priestor – časť nehnuteľnosti s označením „športový klub“ o rozlohe 346,26 m2 (z toho 230,84 m2 priestor určený na športové aktivity a 115,42 m2 priestor so sociálnym zariadením, šatňami a vstupnou halou) a to počas dní školského roka po vyučovacom procese v dňoch utorok, streda, piatok v čase od 15:00 h. do 18:00 h. na športové aktivity – v súlade s prevádzkovým poriadkom športových zariadení prenajímateľa. Priestor je situovaný na prízemí spoločenskej časti budovy Strednej odbornej školy na ul. Okružnej 761/25 v Poprade.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a)    Minimálna ponúknutá cena nájmu nebytového priestoru (bez platieb za energie a služby spojené s nájmom) za 1 hodinu využívania: 3,50 Eur.

Platba za energie a služby spojené s nájmom je stanovená prenajímateľom: 5,50 Eur/1 hod.

Dohodnutý účel využitia: športové aktivity v súlade s prevádzkovým poriadkom športových zariadení prenajímateľa.

Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a to v dňoch utorok, streda, piatok v čase od 15:00 h. do 18:00 h.

Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované štvrťročne dopredu ku koncu mesiaca, ktorý predchádza  štvrťroku, za ktorý je nájomné fakturované.

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o mieru inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b)    Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli počas doby jeho prenájmu v dôsledku nedodržania zásad prevádzkového poriadku športového klubu.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad v termíne do 22. 12. 2016 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Prenájom KLUB – neotvárať!“

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) návrh ceny nájmu v Eur na 1 hodinu nájmu, s uvedením presného času, kedy záujemca bude využívať priestor s ohľadom na ponúknutý čas uvedený v bode III.

b) dobu nájmu,

c) účel nájmu,

d)presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom registri č.: ….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .

e) výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu,

f) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa).

g) kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail)

3. Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s dohodnutým účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

8. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

9. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

10. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

V. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Vasilom Kuzmiakom., riaditeľom Strednej odbornej školy na telefónnom čísle: 052/7721876.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 07.12.2016 do 22.12.2016, 14:00.

V Prešove 7. 12. 2016

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024