O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

4. 04. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „O.V.S.“) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže – správca majetku:

Názov:  Stredná odborná škola
Sídlo:    Okružná 761/25,Poprad
IČO: 42077133, DIČ: 2022437131
Štatutárny orgán: Mgr. Vasil Kuzmiak, riaditeľ 
kontakt: 052/7721876

II. Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa a to:

Prenajímateľ je správcom majetku Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Poprade na ul. Okružná so súpisným číslom 761, na parcele 852/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 4717 v katastrálnom území Poprad.

Prenajímateľ ponúka do nájmu nebytový priestor – časť nehnuteľnosti – kancelársky priestor o rozlohe 16,5 m2 a k tomu prislúchajúci spoločný priestor chodby o rozlohe 3 m2 na 10. poschodí internátnej časti budovy Strednej odbornej školy na ul. Okružnej 761/25 v Poprade. Nájomca musí dodržiavať prevádzkový poriadok SOŠ. Priestor je možné po dohode zmluvných strán prenajať aj ako polovicu predmetnej výmery.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna ponúknutá cena nájmu nebytového priestoru (bez platieb za energie a služby spojené s nájmom)

  • za 1 m2 kancelárskeho priestoru na rok: 48,00 Eur a
  • za 1 m2 spoločných priestorov na rok: 27,55 Eur
  • platba za energie a služby spojené s nájmom určil prenajímateľ vo výške: 68,71 Eur na mesiac

Dohodnutý účel využitia: kancelária

Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované štvrťročne dopredu ku koncu mesiaca, ktorý predchádza štvrťroku, za ktorý je nájomné fakturované.

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o mieru inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli počas doby jeho prenájmu a ktoré sú nad rozsah zodpovedajúci bežnému opotrebovaniu.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad v termíne do 20. 04. 2017 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Prenájom nebytových priestorov – neotvárať!“

na adresu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) predmet nájmu

b) návrh ceny nájmu za 1 m2 na rok (zvlášť za kancelársky priestor a zvlášť za spoločné priestory), vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3,

b) dobu nájmu,

c) účel nájmu,

d) presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom registri č.: ….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .

e) výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu,

f) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa).

g) kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail)

h) v prípade, že záujemca podáva návrh iba na polovicu predmetného priestoru, uvedie to v návrhu.

3. Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s dohodnutým účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

8. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

9. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

10. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

V. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Vasilom Kuzmiakom., riaditeľom Strednej odbornej školy na telefónnom čísle: 052/7721876.

Mgr. Vasil Kuzmiak
riaditeľ SOŠ

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 04.04.2017 do 20.04.2017, 14:00.

V Prešove 4. 4. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024