O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

8. 11. 2018 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Spojená škola
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
IČO: 37946765
DIČ: 2022024103, nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: Ing. Anton Muška, riaditeľ
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Lorincová, ekonóm
Telefónny kontakt: 0914 298 393

2. Predmet zmluvy

a) Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1 487,5 m2 umiestnených v budove telocvične na ul. Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove – nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12693, súpisné číslo 11742, na parcele KN C číslo 14812 v katastrálnom území Prešov a to:

 • priestory telocvične o výmere 1 020 m2
 • ostatné priestory /chodba, šatne, sprchy, WC/ o výmere 467,50 m2
 • predmetom nájmu nie je posilňovňa

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna cena nájmu časti nehnuteľného majetku bez platieb za energie, vodu, vykurovanie a služby spojené s užívaním priestorov je stanovená na sumu 5 € /hod.

b) Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované mesačne dopredu k 8. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d) Možné využitie priestoru: na športové aktivity vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom telocvične a s minimálnym rizikom poškodzovania telocvične. Akceptované aktivity: halový futbal, floorball, bedminton, aerobik, basketbal, volejbal a pod.

Minimálny čas vymedzený na prenájom: 1,5 hodiny.

Párny týždeň:

Pondelok: 17:00 – 21:00 hod.
Utorok: 9:45 – 10:30 hod., 16:00 – 21:00 hod.
Streda: 16:30 – 21:00 hod.
Štvrtok: : 9:45 – 10:30 hod., 13:45 – 15:20 hod., 16:30 – 21:00 hod.
Piatok: 15:30 – 21:00 hod.
Sobota: 13:00 – 21:00 hod.
Nedeľa: 13:00 – 15:00 hod., 17:30 – 21:00 hod.

Nepárny týždeň:

Pondelok: 17:00 – 21:00 hod.
Utorok: 10:50 – 12:25 hod., 13:45 – 14:30 hod., 16:00 – 21:00 hod.
Streda: 9:45 – 10:30 hod., 13:45 – 14:30 hod., 16:30 – 21:00 hod.
Štvrtok: 9:45 – 10:30 hod., 15:30 – 21:00 hod.
Piatok: 11:40 – 12:25 hod., 15:00 – 21:00 hod.
Sobota: 13:00 – 21:00 hod.
Nedeľa: 13:00 – 15:00 hod., 17:30 – 21:00 hod.

Z prevádzkových dôvodov školy a z dôvodov zmeny rozvrhu vyučovacích hodín je možné zmeniť dohodnutý deň a čas prenájmu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove v termíne do 23.11.2018 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Prenájom telocvične – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO a adresa“

na adresu:

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu (cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu) vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3
 • dobu nájmu (deň a čas) rozpísať na párny a nepárny týždeň
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, bydlisko, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ………… č……….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……, oddiel ….., vložka …
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: najvyššia ponúkaná cena nájmu a zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií nim zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Boženou Lorincovou, ekonómkou školy, tel. č. 051/7705282.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 08.11.2018 do 23.11.2018, 14:00.

V Prešove 8. 11. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024