O.V.S. - Prenájom majetku - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

26. 10. 2018 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – prenájom nehnuteľného majetku – Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Spojená škola Juraja Henischa

Sídlo: Slovenská 5, 085 01 Bardejov

IČO: 42 035 261

DIČ: 2022231651

IČ DPH: SK2022231651

Štatutárny orgán: Ing. Peter DULENČIN, PhD., riaditeľ školy

Kontaktná osoba: p.. Ján Pavlus – vedúci prevádzkového úseku

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Prenajímateľ je správcom majetku Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bardejove na ul Slovenská 5, so súpisným číslom 1521, na parcele 3186/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 6352 v katastrálnom území Bardejov.

Prenajímateľ ponúka do prenájmu nebytové priestory – kancelárske priestory o rozlohe 135,22 m2 (16,11 m2 x 7 miestnosti a 22,45 m2 x 1 miestnosť, každá sa prenajíma samostatne) a k tomu prislúchajúce ostatné priestory o rozlohe 71,18 (9,69 m2 x 7, predsieň, WC, kúpeľňa, balkón a 3,35 m2 x 1 balkón)) a spoločné priestory chodby a schodišťa o rozlohe 72 m2 (9 m2 x 8) nachádzajúce sa v objekte Domova mládeže.

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 od. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b), t.j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna ponúknutá cena nájmu nebytového priestoru (bez platieb za energie a služby spojené s nájmom)

 • plocha využívaná na kancelárske priestory: 24,00 EUR/ m2/rok bez DPH
 • plocha využívaná ako spoločné priestory: 10,00 EUR/ m2/rok bez DPH

Dohodnutý účel využitia: kancelárie

Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod. ) bude fakturované mesačne vopred.

Nájomcovi z prenájmu priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o mieru inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli počas doby jeho prenájmu a ktoré sú nad rozsah zodpovedajúci bežnému opotrebovaniu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a). Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov v termíne do 12.11.2018 do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b). Návrh musí obsahovať:

 • ponúkaná cena nájmu za 1 m2na rok (zvlášť za kancelársky priestor a zvlášť za spoločné priestory), vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3,
 • dobu nájmu,
 • predmet nájmu
 • účel nájmu,
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že  je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia alebo číslo  občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri–obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom  registri č.: ….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail)

c) Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: najvyššia ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok v bode 3 a súlad s účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť po dni zverejnenia a v prípade, že nájomná zmluva bude podpísaná na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo na dobu neurčitú až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s p. Jánom Pavlusom – vedúcim prevádzkového úseku, tel. číslo 0911 190771 alebo 054/4861 956.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 26.10.2018 do 12.11.2018, 10:00.

V Prešove 26. 10. 2018

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024