O.V.S. - prenájom majetku - SPŠ, Bardejovská 24, Prešov

4. 08. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Správca:

Názov: Stredná priemyselná škola

Sídlo: Bardejovská 24, 080 06 Prešov

IČO: 42082404

DIČ: 2022681562, nie sme platcami DPH

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Kurej, riaditeľ

Kontaktná osoba: PhDr. Jozef Kurej

Tel.: 051/7463316

2. Predmet nájmu

 • Nehnuteľný majetok na ul. Bardejovskej č. 24 v Prešove v správe vyhlasovateľa, v budove bez súpisného čísla na parcele č. KNC 2838, zapísaného na LV č. 1226, katastrálne územie Ľubotice, Správa katastra Prešov a to:
 • nebytový priestor na prízemí výškovej budovy
 • prenajímaná plocha o rozlohe 307,30 m2
 • priestor je určený na prevádzkovanie školskej jedálne – poskytovanie stravovacích služieb, doplnkové stravovanie, spoločenské akcie a pod.
 • hnuteľný majetok – (príslušenstvo kuchyne a jedálne) nachádzajúci sa v prenajímaných priestoroch a využívaný na zabezpečenie účelu nájmu v celkovej obstarávacej cene 15 570,14 €. Objem hnuteľného majetku, ktorý bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) minimálna cena nájmu nehnuteľného majetku bez platieb za energie, vodu, vykurovanie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená na sumu 28,00 EUR/m2/rok, ponúknutá cena nájmu hnuteľného majetku minimálne vo výške 10% obstarávacej ceny

b) spôsob a čas splatnosti nájomného mesačne vopred bezhotovostne na účet prenajímateľa

c) obdobie nájmu: na dobu neurčitú

d) vyhlasovateľ prenajíma časť nehnuteľnosti, ostatné prenajaté plochy nebudú budúcemu nájomcovi na prekážku

e) dodržiavanie Vyhlášky Ministerstva školstva č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

f) nájomca hradí poistenie majetku.

4. Predkladanie ponúk:

a) Návrh ponuky je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariáte vyhlasovateľa – Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov termíne do 20.08.2015do 15.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO a adresa“

na adresu:

Stredná priemyselná škola
Bardejovská 24
080 06 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Ponuka musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ) takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba– obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu …. oddiel …. vložka……
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nesmie byť starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a, ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,– EUR. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií nim zriadených.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickej dohode s PhDr. Jozefom Kurejom, riaditeľom školy, na č. tel. 051/ 7463316.

V Prešove 4.8.2015

PhDr. Jozef Kurej
riaditeľ školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 4.8.2015 do 20.8.2015, 15:00.

V Prešove 4. 8. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024