O.V. S. – Prenájom majetku - Spojená škola Sabinov, SNP 16, 083 01 Sabinov

2. 05. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Spojená škola

Sídlo: SNP 16, 083 01 Sabinov

IČO: 42383153

DIČ: 2024130460 (nie sme platcami DPH)

Štatutárny orgán: Mgr. Mária Futejová, riaditeľka školy

Telefón: 051 488 01 00

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa a to:

  • Priestor o výmere 5 m2, nachádzajúci sa na streche budovy Spojenej školy v Sabinove, evidovanej na liste vlastníctva č. 1421, súpisné číslo budovy 2143, na parcele KNC č. 2665/13, katastrálne územie Sabinov .
  •  Nebytový priestor  o pôdoryse 10 m2, nachádzajúci sa na 6. poschodí internátnej budovy  Spojenej školy v Sabinove, evidovanej na liste vlastníctva č. 1421, súpisné číslo budovy 2143, na parcele KNC č. 2665/13, katastrálne územie Sabinov.
  • Využitie : umiestnenie telekomunikačných a technologických zariadení a káblovej prípojky.

 b) Účastník zmluvného vzťahu –  nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

c) Podmienka podľa bodu 2. písm. b) t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Ponúknutá cena nájmu bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok:

 

priestor na streche                                                  220,00 € / m2 / rok

nebytový  priestor                                                    50,00 € / m2 / rok

Nájomcovi z prenájmu priestoru vzniká povinnosť 3 – mesačného depozitu nájomného.

b) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

c) Splatnosť nájomného bude štvrťročne vopred na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.

d) K nájomnému budú nájomníkovi štvrťročne fakturované aj náklady spojené s užívaním priestoru (dodávka energií ), podružné meranie elektrickej energie, prípadne vlastnú prípojke si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

e) Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli počas doby jeho prenájmu a ktoré sú nad rozsah zodpovedajúci bežnému opotrebovaniu.

f) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov v termíne do 17.5.2019  do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Prenájom priestorov – neotvárať!“

„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra

v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:
 

Spojená škola
SNP 16
083 01 Sabinov

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

  • predmet nájmu, návrh ceny nájmu v EUR za 1 m2/rok na prenajímaný priestor, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3,
  • dobu nájmu,
  • účel nájmu,
  • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

nájomca – fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom registri č.: ….. alebo

nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. ,

  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail).

c) Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s dohodnutým účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f)Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky   súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej  zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. e)  predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5.  Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Máriou Futejovou, riaditeľkou Spojenej školy na telefónnom čísle: 051/488 01 00

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.05.2019 do 17.05.2019  do  14:00 hod.

 

V Prešove 2. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024