O.V.S. – Prenájom majetku – Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

12. 09. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Spojená škola
Sídlo: Kollárova 10, 080 01 Prešov
IČO: 42077168
DIČ: 2022433259 (nie sme platcami DPH)
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy
Kontakt: 051/7465611

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV 12892, katastrálne územie Prešov, v meste Prešov na ul. Kollárova 10 a to:

  • časť nebytového priestoru v budove školského internátu, súpisné číslo 4426, na pozemku registra C KN parcelné číslo 7330/1,
  • celková plocha nebytových priestorov ponúkaných na prenájom je 40 m2 a pozostáva z nasledovných priestorov:
    zubná ambulancia o výmere 40 m2
    k zubnej ambulancii prináleží spoločný priestor o výmere 12 m2 ,
  • možné využitie: zubná ambulancia.

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna cena nájmu nebytových priestorov – zubnej ambulancie – bez platieb za energie a služby spojené s nájmom – 45,00 €/m²/rok

Minimálna cena nájmu nebytových priestorov – spoločné priestory – 9,96 €/m²/rok

b) Nájomné bude fakturované mesačne dopredu k 15. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

c) Platby za služby spojené s nájmom – tepelná energia, elektrická energia, voda, odvoz odpadu, poistenie nehnuteľnosti – budú fakturované spolu s nájomným mesačne.

d) Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

e) Upratovanie sa zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

f) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

g) Všetky opravy, údržbu, zhodnotenia, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne v termíne do 27.09.2017 do 14.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – Neotvárať“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra
v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa.“

na adresu:

Spojená škola
Kollárova 10
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.

b) dobu nájmu

c) účel nájmu

d) presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo,
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri č……….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu……., oddiel………, vložka…….

e) výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu

f) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

g) kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, mail).

3. Podľa §6 ods.6 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3 a súlad s účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmien alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

8. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

9. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

10. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

11. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods.2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

12. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, alebo zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Obhliadka objektu

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore. Kontakt – Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy na tel. čísle 051/7465611.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 12.09.2017 do 27.09.2017, 14:00.

V Prešove 12. 9. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024