O.V.S. - prenájom majetku - Spojená škola, Bardejov

24. 05. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov :Spojená škola

Sídlo : Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
IČO : 42077150
DIČ : 2022434678
Štatutárny orgán: RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Ing. Peter Marcin, ekonóm školy
Tel. č.: 054/488 01 50

2. Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa, v budove Turistická ubytovňa – Blok C so súp. číslom 2982, na parcele CKN č. 1635, zapísanej na LV č. 10 575k.ú. Bardejov, v meste Bardejov na ulici Štefánikovej 64 a to nebytové priestory:

 • miestnosť č. 4 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 15,02 m2
 • miestnosť č. 5 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 33,57 m2
 • miestnosť č. 7 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 40,89 m2
 • miestnosť č. 8 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 21,24 m2
 • miestnosť č. 9 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 40,71 m2
 • miestnosť č. 10 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 40,71 m2
 • miestnosť č. 11 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 17,89 m2
 • miestnosť č. 23 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 20,36 m2
 • miestnosť č. 24 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 10,90 m2

spoločné priestory (WC muži, WC ženy, chodby, schodište) – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 148,12 m2– alikvotná časť pripadajúca na prenajímané priestory

Celková výmera 389,41 m2

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa, v budove Objektu odb. výcviku so súp. číslom 2985, na parcele CKN č. 1641, zapísanej na LV č. 10 575 k.ú. Bardejov, v meste Bardejov na ulici Štefánikovej 64 a to nebytové priestory:

 • miestnosť č. 32 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 94,50 m2
 • miestnosť č. 15 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 12,10 m2
 • miestnosť č. 16 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 15,74 m2

spoločné priestory (WC muži, WC ženy, chodby, schodište) – prenajímaná plocha nebytového priestoru je 25,01 m2– alikvotná časť pripadajúca na prenajímané priestory

Celková výmera 147,35 m2

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá :

a) ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojené s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok: 

 • plocha využívaná ako skladové priestory: 16,78 EUR/ m2/rok
 • plocha využívaná ako kancelárske priestory: 26,84 EUR/ m2/rok
 • plocha využívaná na obchod: 29,74 EUR/ m2/rok
 • plocha využívaná na služby: 30,04 EUR/ m2/rok
 • plocha využívaná ako spoločné priestory: 12,71 EUR/ m2/rok

Nájomné a služby spojené s nájmom (zálohy na elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn, poplatok za upratovanie a odvoz odpadu) budú fakturované mesačne dopredu k 08. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované. Upratovanie a odvoz odpadu môže nájomca riešiť na svoje náklady.

b) účel využitia: zriadenie skladov, kancelárií, obchodné priestory, na poskytovanie služieb, na zriadenie autoumývarky, na nekomerčné účely

c) miestnosti je možné prenajať jednotlivo

d) doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

e) v prípade priestorov vyžadujúcich rekonštrukciu túto vykoná nájomca na vlastné náklady, nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do zhodnotenia, opráv a údržby predmetu nájmu

f) nebytové priestory môžu byť prenajaté najskôr od 1.7.2016.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov v termíne do 8.6.2016, 1400 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01 Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • predmet nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Peter Marcin, ekonóm školy (tel.č.: 054/488 01 50)

V Bardejove, dňa: 23.5.2016

RNDr. Eva Kurnátová, PhD., v.r.
riaditeľka školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.05.2016 do 08.06.2016, 14:00.

V Prešove 24. 5. 2016

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024