O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina

2. 05. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Obchodná verejná súťaž – ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Stredná odborná škola

Sídlo : Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
IČO : 37878247
DIČ : 2021687272
Štatutárny orgán : Ing. Štefan Ivan, riaditeľ školy
Kontaktná osoba : Ing. Stanislav Baumgartner, Anna Vilčeková
Tel. č. 057 7623309

2. Predmet zmluvy

Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 1970, k.ú. Snina, v meste Snina na Palárikovej ulici 3974 a to:

 • nebytové priestory v jednoposchodovej budove so súpisným číslom 3974, postavenej na parcele KN C č. 7522/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 735 m2,
 • celková prenajímaná plocha nebytového priestoru je 316 m2 a pozostáva z nasledovných miestností:

miestnosť č.1 o výmere   54,60 m2
miestnosť č.2 o výmere   19,84 m2
miestnosť č.3 o výmere     8,30 m2
miestnosť č.4 o výmere 108,56 m2
miestnosť č.5 o výmere   65,80 m2
miestnosť č.6 o výmere   58,90 m2 .

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a/ Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov je minimálne vo výške 18 € za m2 /rok, čo spolu za všetky miestnosti činí 5 688 € na rok.

b/ Nájomné bude fakturované mesačne dopredu k 08. dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

c/ Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

d/ Nájomca bude náklady na energie uhrádzať na základe faktúr od prenajímateľa :
– dodávku elektrickej energie,
– dodávku studenej vody /vodné, stočné/, zrážkové vody,
Vykurovanie, upratovanie a odvoz odpadu si nájomca zabezpečuje sám na vlastné náklady.

e/ Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

f/ Všetky opravy, údržbu, zhotovenia, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca na vlastné náklady po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov nim vložených do zhotovenia, opráv a údržby predmetu nájmu.

g/ Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti a poistenie majetku.

h/ Predmet nájmu sa prenajíma v celku.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a/ Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina v termíne do 16.05.2016 14.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením :

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IĆO a adresa

na adresu :

Stredná odborná škola,
Sládkovičova 2723/120
069 01 SNINA

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b/ Návrh musí obsahovať :

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri : ………….č………. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie- číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii, napr. Obchodný register Okresného súdu ……….., oddiel ……….., vložka………..
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • súhlas záujemcu (iba fyzickej osoby) pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľnosti majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).

c/ Podľa § 6 ods. 6 zák.č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e/ predložený návrh zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d/ Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude : ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e/ Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhotovenia predložených ponúk.

f/ Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g/ Víťazovi obchodnej verejnej súťaže /schválenému komisiou vyhlasovateľa/ bude v lehote podľa písm. e/ predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľnosti majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h/ V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodu na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i/ V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j/ Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k/ Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa a vyhlasovateľa a organizácii ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

Ohliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Štefanom Ivanom, riaditeľom školy, na tel. č. 057 762 3309

V Snine, dňa 28.4.2016

Ing. Štefan Ivan
riaditeľ školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 28.04.2016 do 16.05.2016, 14:00.

V Prešove 2. 5. 2016

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024