O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ Poprad

27. 06. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže – správca majetku:

Názov: Stredná odborná škola

Sídlo: Okružná 761/25, 058 01 Poprad
IČO: 42077133
DIČ: 2022437131
štatutárny orgán: Mgr. Vasil Kuzmiak, riaditeľ
kontakt: 052/7721876

II. Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa a to:

Prenajímateľ je správcom majetku Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Poprade na ul. Okružná so súpisným číslom 761, na parcele 852/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 4717 v katastrálnom území Poprad.

Prenajímateľ ponúka do nájmu nebytový priestor – časť nehnuteľnosti – konkrétne 2 miestnosti vhodné na umiestnenie príslušenstva technologického zariadenia o rozlohe spolu 33,0 m2 na 11. poschodí internátnej časti budovy Strednej odbornej školy na ul. Okružnej 761/25 v Poprade a k tomu prislúchajúcich 6 m² spoločného priestoru, ako aj časť strechy nehnuteľnosti o výmere 10 m², vhodné na umiestnenie antén a iného technologického zariadenia vyžadujúceho umiestnenie vo výške na vysielanie a príjem rádiových signálov.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) minimálna ponúknutá cena nájmu

 • nájomné za 1 m²/rok – nebytový priestor – miestnosti 45,88 €
 • nájomné za 1 m²/rok – spoločné priestory 19,10 €
 • nájomné za 1 m²/rok – priestor na streche 135,00 €

  Podružné meranie elektrickej energie, príp. vlastnú prípojku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

  Dohodnutý účel využitia: umiestnenie technologických zariadení – antén a príslušenstva.

  Doba nájmu: na dobu neurčitú.

  Nájomné bude fakturované za každý štvrťrok vždy vopred.

  Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o mieru inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli počas doby jeho prenájmu a ktoré sú nad rozsah zodpovedajúci bežnému opotrebovaniu.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad v termíne do 12. 07. 2017 do 14:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Prenájom nebytových priestorov – strecha – neotvárať!“

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) predmet nájmu, návrh ceny nájmu – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m² plochy

b) dobu nájmu,

c) účel nájmu,

d) presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

 • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
 • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom registri č.: ….. alebo
 • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .

e) výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu,

f) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa).

g) kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail)

3. Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s dohodnutým účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

8. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

9. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

10. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

V. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Vasilom Kuzmiakom., riaditeľom Strednej odbornej školy na telefónnom čísle: 052/7721876.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.06.2017 do 12.07.2017, 14:00.

V Prešove 27. 6. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024