O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ obchodu a služieb, Prešov

19. 11. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo : Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
IČO : 17078482
DIČ : 2021240980
v zastúpení : Mgr. Peter Kakaščík, riaditeľ
Kontaktná osoba: Machalová Eva, hospodárka školy
Tel. č.: 0517710864

2. Predmet zmluvy

Nájom nehnuteľného majetku s príslušenstvom – Strediska odbornej prípravy „Sladký Sen“ na Čapajevovej 22, v Prešove v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 12899 k.ú. Prešov a to:

 • objekt Strediska odbornej prípravy – stavba so súpisným číslom 4897, na parcele KNC č. 3177 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý má 3 podlažia – suterén, prízemie a podkrovie. Objekt bol pôvodne postavený v roku 1935 a prestavaný v roku 1994. Výmera prenajatej plochy zariadenia je 328,82 m2, ktorá pozostáva z priestorov suterénu 88,26 m2, prízemia 143,37 m2 a podkrovia 97,19 m2. Predmetom prenájmu je celá nehnuteľnosť.
 • pozemok – parcela KN C č. 3177 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 458 m2– časť plochy bude využitá ako parkovisko,
 • hnuteľný majetok nachádzajúci sa v prenajímaných priestoroch a využívaný na zabezpečenie účelu nájmu v celkovej obstarávacej cene 2 867,81 €, ktorý sa prenajme za minimálne 10% obstarávacej ceny, t.j. 287,- € ročne.Objem hnuteľného majetku, ktorý bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, prípadne mimoriadnej inventarizácie.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá :

a) minimálna ponúknutá cena nájmu nehnuteľného majetku bez platieb za služby spojených s užívaním majetku je stanovená znaleckým posudkom Ing. Vladimíra Vaľa č. 53/2013 zo dňa 5.11.2013 na 9 600,- € ročne vrátane DPH, ktorá sa zvyšuje o ročné nájomné prenajímaného hnuteľného majetku 287,- € ročne vrátane DPH.

Celkový ročný nájom je stanovený na minimálne 9 887,- € (vrátane DPH).

b) spôsob a čas splatnosti nájomného: mesačne vopred bezhotovostne na účet prenajímateľa

c) účel využitia reštaurácia a penzión

d) SOŠ obchodu a služieb prenajíma nehnuteľnosť ako celok

e) doba nájmu – doba určitá 5 rokov od účinnosti zmluvy

f) všetky opravy, zhodnotenie a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a bez možnosti kompenzácie. Prípadná investícia sa stáva po ukončení nájmu a to aj v prípade predčasného ukončenia bezodplatne majetkom PSK.

g) nájomca hradí daň z nehnuteľnosti a poistenie majetku v komerčnej poisťovni

h) nájomca zabezpečí prenajímateľovi vykonávať odborný výcvik žiakov.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov v termíne do 03.12.2013 do 1200 hod.v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom Strediska odbornej prípravy Sladký Sen – neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Strená odborná škola obchodu a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3
081 34 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 800,- €. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – kontaktná osoba p. Machalová Eva, tel. 0517710864.

b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove, 15.11.2013

Mgr. Peter Kakaščík
riaditeľ

V Prešove 19. 11. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024