O.V.S. - prenájom majetku - Šarišské múzeum, Bardejov

28. 09. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Šarišské múzeum
Sídlo: Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

IČO: 37781316
DIČ: 2021434283, nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: PhDr. František Gutek, riaditeľ
Kontaktná osoba: PhDr. František Gutek
Tel.: 054/4724309, 054/4724966

2. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľného majetku evidovaného Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 382 v katastrálnom území Bardejov a predmetom nájmu sú:

 • nebytové priestory:
  • vstupná hala prírodovednej expozície Šarišského múzea, WC, sklad pod schodiskom a chodba v budove na Rhodyho ulici č.4 v Bardejove v objekte so súpisným číslom 114 na parcele č. 1068/2

Prenajímaný priestor:       m2

vstupná hala                    65

sklad                                  6 (spoločný priestor)

chodba                             14 (spoločný priestor)

  • nebytové priestory v budove na Rhodyho ulici č. 5 v Bardejove v objekte so súpisným číslom 115 na parcele č. 1068/3

Prenajímaný priestor:      m2

prevádzkový priestor      26

WC                                   2 (spoločný priestor)

 

 • pozemky – átrium v dvornom trakte objektov č. 3, 4 a 5 na Rhodyho ulici v Bardejove a to:
  • pozemky KNC č. 1067 o výmere 259 m2, KNC č. 1069 o výmere 169 m2, KNC č. 1070 o výmere 58 m2, KNC č. 1071 o výmere 124 m2 a KNC č. 1072 o výmere 111 m2 – o celkovej výmere 721 m2

Prenajímaný priestor:     m2­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

átrium                           721

Priestor átria je využívaný na 50 % plošne a na 40 % časovo – v mesiacoch máj až september. Priestory na Rhodyho ul. č. 4 a č. 5 a priestory átria sú komunikačne prepojené.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

 

a) Minimálna cena nájmu – € / m2/ rok s DPH (platí sa mesačne vopred):

Prenajímaný priestor:        m             €/m2                   € ročne

vstupná hala                      65             55,00                  3 575,00
prevádzkové priestory       26             27,00                     702,00
sklad                                    6             11,00                       66,00
WC                                       2            11,00                        22,00
chodba                               14            13,00                      182,00
átrium                               721              2,00                   1 442,00
Nájomné spolu ročne:                                                    5 989,00

b) K cene nájmu budú fakturované prevádzkové náklady (el. energia – osvetlenie a vykurovanie, vodné a stočné, daň z nehnuteľností).

c) Skladovanie a odvoz odpadu zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

d) Pre účely vyrovnania inflačných vplyvov bude nájomné valorizované na základe percentuálnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Nájomné sa upraví formou písomného oznámenia prenajímateľa preukázateľne doručeného nájomcovi, kde výška mesačného nájomného platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho roka a doúčtuje sa na základe fakturácie.

e) Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú od 1. 1. 2016.

f) Nájomca je povinný v objektoch prenajímateľa, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, pri opravách, rekonštrukciách a údržbe postupovať podľa Zákona o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002, v znení neskorších predpisov.

g) Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých priestorov, vrátane drobných opráv a udržiavanie átria. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov.

h) Prenájom je možný iba v celku, t. j. prenajímajú sa všetky uvedené plochy spoločne.

i) Súčasné zariadenie a vybavenie prenajímaných priestorov a átria nie je predmetom nájmu a jeho prevzatie resp. vysporiadanie je potrebné dohodnúť s doterajším nájomcom.

j) Možné využitie priestoru: kaviareň, espresso.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne v podateľni vyhlasovateľa:
Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

v termíne do 14. 10. 2015 do 900 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

na adresu:

Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
085 01 Bardejov

 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • predmet nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

m) Obhliadka priestorov je nutná.

5. Obhliadka majetku:

 • Obhliadka priestorov bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – PhDr. František Gutek, tel.054/4724309.

V Bardejove, dňa 25.09.2015
PhDr. František Gutek, v.r., riaditeľ Šarišského múzea

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 28.09. 2015 do 14.10. 2015, 9.00 hod.

V Prešove 28. 9. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024