O.V.S. - Prenájom majetku - Šarišské múzeum, Bardejov

15. 10. 2018 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – prenájom nebytových priestorov – Šarišské múzeum, Bardejov 

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Šarišské múzeum
Sídlo: Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

IČO: 37781316
DIČ: 2021434283, nie sme platcami DPH
Štatutárny orgán: PhDr. František Gutek, riaditeľ
Kontaktná osoba: PhDr. František Gutek
Tel.: 054/4724309, 054/4724966

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku – nehnuteľnosti vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa evidovaného Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 382 v katastrálnom území Bardejov:

 • nebytové priestory v budove na Rhodyho ulici č. 5 v Bardejove v objekte so súpisným číslom 115 na parcele č. 1068/3; Prenajímaný priestor: chodba: 29 m2 (prechodový priestor), WC: 5 m2.

Účel využitia: kaviareň, espresso

Prenájom je možný len v celku.

 

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna cena nájmu – € / m2/ rok s DPH (platí sa štvrťročne vopred):

Prenajímaný priestor:                     m2 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    ­­­­ €/m2              € ročne

chodba (prechodový priestor      29      40,00              1160,00

WC                                                 5        8,00                  40,00

Nájomné spolu ročne:                                                   1200,00

b) K cene nájmu budú fakturované prevádzkové náklady (el. energia – osvetlenie a vykurovanie, vodné a stočné, daň z nehnuteľností).

c) Skladovanie a odvoz odpadu zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

d) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

e) Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

f) Nájomca je povinný v objektoch prenajímateľa, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, pri opravách, rekonštrukciách a údržbe postupovať podľa Zákona o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002, v znení neskorších predpisov.

g) Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých priestorov, vrátane drobných opráv a udržiavanie átria. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov.

h) Nájomca nie je oprávnený premet nájmu prenajímať tretej osobe ani inak s ním podnikať.

i) Možné využitie priestoru: kaviareň, espresso. Preferovaný bude účel nájmu, ktorý bude viac kompatibilný s činnosťou múzea.

j) Je potrebná osobná obhliadka priestorov a zoznámenie sa s podmienkami budúcej nájomnej zmluvy.

k) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené.

Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.

l) Je nutná úprava prenajímaných priestorov, ktorú si zabezpečí nájomca na vlastné náklady bez nárokov na recipročné zníženie nájmu alebo následne preplatenie týchto nákladov prenajímateľom.

m) Nájomca umožní nájomcovi a ďalšiemu užívateľovi priestorov susediacich s prenajímanými priestormi (kancelária, pivnica) prechod cez prenajímané priestory.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne v podateľni vyhlasovateľa:
Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov v termíne do 31. 10. 2018 do 1500 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením:

 

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

na adresu:
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
085 01 Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • ponúkaná cena nájmu za m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3. a súlad s účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa)bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť po dni zverejnenia a v prípade, že nájomná zmluva bude podpísaná na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo na dobu neurčitú až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Obhliadka majetku

 • Obhliadka priestorov je nutná a bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – PhDr. František Gutek, tel.054/4724309

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15. 10. 2018 do 31.10. 2018, 15:00 hod.

V Prešove 15. 10. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024