O.V.S. – prenájom majetku – Šarišská galéria v Prešove

3. 11. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom –  Šarišská galéria v Prešove

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Šarišská galéria v Prešove

Sídlo: Hlavná 51, 080 01 Prešov
IČO: 37781286
DIČ: 2021486786
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Štatutárny orgán: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA riaditeľ
Kontaktná osoba: Bc.Júlia Kolivošková
Tel.: 051/7725 423, 0917/165 574

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľného majetku evidovaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3141 v katastrálnom území Prešov a predmetom nájmu sú:
Nebytové priestory: kancelária v budove galérie na Hlavnej ul. 53 v Prešove v objekte so súpisným číslom stavby 2896, na parcele č.67/1 a to:

  • Nebytové priestory o výmere 22,00 m2

Priestory sa nachádzajú na 1. nadzemnom podlaží v budove galérie – v prednej časti nehnuteľnosti s prístupom z Hlavnej ulice. Priestor sa ponúka bez vybavenia.

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2, ods. 1,3 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b), t.j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

3.1 Minimálna cena nájmu v €/m2/rok s DPH (platí sa mesačne vopred na základe zmluvy):

Kancelárske priestory o výmere 22 m2 120,00 €/m2 /vrátane DPH /rok

Ročné nájomné (vrátane DPH) 2 640 €

3.2 K cene nájmu budú fakturované prevádzkové náklady (platby za energie a služby spojené s nájmom) a alikvotná časť dane z nehnuteľnosti

3.3. Služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné a pod.) budú fakturované štvrťročne dopredu.

3.4 Poistenie majetku si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.

3.5 Odvoz odpadu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. Spotrebu elektrickej energie a vody si nájomca zabezpečuje podružným elektromerom a vodomerom.

3.6 Pre účely vyrovnania inflačných vplyvov bude nájomné valorizované na základe percentuálnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Nájomné sa v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upraví formou písomného oznámenia prenajímateľa preukázateľne doručeného nájomcovi, kde výška mesačného nájomného platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho roka a doúčtuje sa na základe fakturácie.

3.7 Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú najskôr od 1.12.2017.

3.8 Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých priestorov, vrátane drobných opráv a udržiavania nebytových priestorov. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov.

3.9 Prenájom je možný iba v celku, t.j. prenajímajú sa všetky uvedené plochy spoločne.

3.10 Možné využitie priestoru na obchodné, kancelárske účely, služby a pod..

3.11 Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli počas doby jeho prenájmu a ktoré sú nad rozsah zodpovedajúci bežnému opotrebovaniu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

4.1 Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne na sekretariáte riaditeľa galérie – vyhlasovateľa: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov v termíne do 20.11.2017 do 9.00 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

Adresa:

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

4.2 Návrh musí obsahovať:

a) predmet nájmu

b) cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v €/m²/rok,

c) dobu nájmu,

d) účel nájmu,

e) presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom registri č.: ….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. ,

f) výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu,

g) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

h) kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail).

4. 3 Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. 4 Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s dohodnutým účelom využitia.

4. 5 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

4. 6 Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

4.7 Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2 b).

4. 8 Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa bodu 4.5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

4. 9 V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

4. 10 V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

4. 11. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

4. 12. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

4. 13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

V. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s p.Kamilom Križičkom, Šarišská galéria v Prešove na telefónnom čísle: 051/7725 423.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 3.11.2017 do 20.11.2017, 9:00.

V Prešove 3. 11. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024