O.V.S. – prenájom majetku – Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

23. 08. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Sídlo: Radničné nám. 1, 085 01 Bardejov
IČO: 37781570
DIČ: 2021467558
Štatutárny orgán: Mgr. Ľudmila Jászayová, riaditeľka
Kontakt: 054/472 2105

II. Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 9134 v katastrálnom území Bardejov a to nebytové priestory v suteréne objektu knižnice na Radničnom nám. č.1, v Bardejove, súpisné číslo 1 na parcele KN C 873 – prenajímaná plocha nebytového priestoru je o celkovej rozlohe 21,6 m2.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Nájomné: bez energie a služieb minimálne vo výške 59,97 € á m2/rok.

  • Nájomné nehnuteľného majetku bude fakturované štvrťročne vopred.
  • Platby za služby spojené s nájmom – elektrická energia, vodné a stočné a zrážková voda budú prefakturované nájomcovi.
  • Poplatok za komunálny odpad a upratovanie si hradí nájomca sám.
  • Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Dohodnutý účel využitia: predajné priestory.

c) Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1.11.2016.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktorú si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na adresu: Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné nám. 1, 085 01 Bardejov v termíne do 14. septembra 2016 do 15.00 hod. Obálka musí byť zapečatená s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – Neotvárať“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra
v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa.“

na adresu:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné námestie 1
085 01 Bardejov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) Návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode III.

b) Presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri č……….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu……., oddiel………, vložka…….

c) Výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu.

d) Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťažesúhlas pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracovaním osobných údajov v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok uverejnených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby.

e) Kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, mail)

3. Podľa §6 ods.6 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s požadovaným účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmien alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

8. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

9. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

10. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods.2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, alebo zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním riadených.

V. Obhliadka objektu

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Jaroslavom Stachom, správcom objektu, na tel. čísle 054/4722105.

V Bardejove, dňa 23.08.2016

Mgr. Ľudmila Jászayová
riaditeľka

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 23.08.2016 do 14.09.2016, 15:00.

 

V Prešove 23. 8. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024