O.V.S. - Prenájom majetku – Obchodná akadémia, Prešov

19. 11. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) 

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Obchodná akadémia

Sídlo: Volgogradská 3, 080 74 Prešov

IČO: 00162183

DIČ: 2020517730, nie je platcom DPH

v zastúpení: Ing. Peter Kopčák, riaditeľ školy

kontaktná osoba: Ing. Mária Sitárčiková, zástupca riaditeľa školy

Tel.č.: 051/7719748

2. Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 12745, katastrálne územie Prešov na ulici Volgogradská 3, a to: 

 • nebytové priestory – školská kuchyňa a priľahlé miestnosti v budove bez súpisného čísla na parcele číslo 9156/2. Celková prenajímaná plocha nebytového priestoru je spolu 308,08 m2 a pozostáva z nasledujúcich priestorov:
  • obchod a služby (kuchyňa) o výmere 60,64 m2
  • kancelárie o výmere 19,5 m2
  • skladové priestory o výmere 51,10 m2
  • spoločné a ostatné priestory o výmere 176,84 m2
 • hnuteľný majetok – (príslušenstvo kuchyne) nachádzajúci sa v prenajímaných priestoroch a využívaný na zabezpečenie účelu nájmu v celkovej obstarávacej cene 10434,31 €; ktorý sa prenajme za minimálne 10 % obstarávacej ceny, t.j. 1 043,43 € ročne. Objem hnuteľného majetku, ktorý bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby s užívaním majetku – minimálne vo výške 31,61 € za m2 ročne je určená prieskumom trhu, t.j. minimálne 9 738,41 € ročne; cena za nájom hnuteľného majetku minimálne vo výške 1 043,43 € ročne.

Celkový ročný nájom je stanovený na minimálne 10 781,84 € ročne.

b) účel využitia – kuchyňa za účelom zabezpečenia stravovania žiakov a zamestnancov organizácie, kvalita podávanej stravy na požadovanej úrovni pri dodržaní nutričnej hodnoty jedál stravy, možnosť výberu jedál,

c) nájomca bude užívať celý predmet nájmu súčasne spolu s iným nájomcom – nutnosť uzatvoriť zmluvu o spolupráci a úhrade prevádzkových nákladov s VJ, s.r.o. Prešov, Volgogradská 3, ktorá využíva 543,68 m2 z celkovej plochy,

d) doba nájmu – nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy,

e) spôsob a čas splatnosti nájomného: mesačne vopred bezhotovostne na účet prenajímateľa,

f) v cene nájmu nie je zahrnutá daň z nehnuteľnosti, komerčné poistenie nehnuteľnosti, náklady na zabezpečenie BOZP a požiarnych predpisov, náklady na energie, ktoré je povinný platiť nájomca.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariáte vyhlasovateľa – Obchodná akadémia Prešov v termíne do 5. decembra 2013 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Obchodná akadémia
Volgogradská 3
080 74 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3,
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
 • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, ročné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
 • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: …….. č ………. alebo
 • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu …., oddiel …….., vložka…..
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu podpísania nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Obhliadka majetku

 • Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Mária Sitárčiková, zástupca riaditeľa školy pre TEČ, (tel. č. 051/771 97 48)

V Prešove, dňa 19. 11. 2013

Ing. Peter Kopčák, v.r.
riaditeľ školy

V Prešove 19. 11. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024