O.V.S. - Prenájom majetku – Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné

27. 08. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Správca:

Názov: Obchodná akadémia

Sídlo: Komenského 1, 066 01 Humenné

IČO: 00162132

DIČ: 2021216637, nie sme platcami DPH

Štatutárny orgán: Ing. Alena Židová, riaditeľka

Kontaktná osoba: Ing. Alena Židová

Tel.: 057/775 24 32, 0948 393 401

2. Predmet nájmu

 • Nehnuteľný majetok na Komenského 3 v Humennom v správe vyhlasovateľa, v budove so súpisným číslom 1436, na parcele č. 3352/1, zapísanej na LV č. 8358, katastrálne územie Humenné, a to:
  • nebytový priestor na 1. poschodí budovy o rozlohe 967,50 m2 , z toho školská jedáleň 622,40 m a úpravovňa jedál 345,10 m2
  • skladové priestory o rozlohe 218,20 m2
  • spoločné priestory (vstupná hala, sociálne zariadenia, chodba a schodisko) o rozlohe 453 m2
 • Hnuteľný majetok nachádzajúci sa v prenajímaných priestoroch a využívaný na zabezpečenie účelu nájmu v celkovej obstarávacej cene 80 200,17 €. Objem hnuteľného majetku, ktorý bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a) minimálna cena nájmu nehnuteľného majetku bez platieb za energie, vodu, vykurovanie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená na sumu 17,25 EUR/m2/rok za priestory školskej jedálne, 34,86 EUR/m2/rok za úpravovňu jedál a 10,14 EUR/m2/rok za skladové a spoločné priestory. Ponúknutá cena nájmu hnuteľného majetku je minimálne vo výške 3 % obstarávacej ceny

b) spôsob a čas splatnosti nájomného mesačne vopred bezhotovostne na účet prenajímateľa

c) obdobie nájmu: na dobu neurčitú

d) vyhlasovateľ prenajíma časť nehnuteľnosti, ostatné prenajaté plochy nebudú budúcemu nájomcovi na prekážku

e) dodržiavanie Vyhlášky Ministerstva školstva č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

f) nájomca hradí poistenie majetku.

4. Predkladanie ponúk:

a) Návrh ponuky je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariáte vyhlasovateľa – Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné v termíne do 14. 09. 2015 do 15.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO a adresa“

na adresu:

Obchodná akadémia
Komenského 1

066 01 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Ponuka musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ) takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba– obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu …. oddiel …. vložka……
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nesmie byť starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a, ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,– EUR. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií nim zriadených.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickej dohode s Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou školy, na č. tel. 057/775 24 32 alebo 0948 393 401.

V Humennom 27.08.2015

Ing. Alena Židová v.r.
riaditeľka školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.08.2015 do 14.09.2015, 15:00.

V Prešove 27. 8. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024