O.V.S. - prenájom majetku – nápojové automaty - Stredná odborná škola technická, Prešov

24. 10. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Stredná odborná škola technická, Prešov

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola technická

Sídlo: Volgogradská 1, 080 01 Prešov

IČO: 00893251
DIČ:2021303251
Štatutárny orgán: Ing. Janka Galdunová, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: : Mgr. Erika Štajerová, MBA

Tel.: 051/7714561

II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Nájom nebytových priestorov  v nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, evidovaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym  odborom v katastrálnom území Prešov, na liste vlastníctva č. 1918,  v budove stavby súpisné číslo 4776 na parcele registra KNC parcelné číslo 9038/2. Priestory vhodné na umiestnenie nápojových automatov. K dispozícií je prípojka na vodu a elektrická zásuvka. Jeden z automatov sa bude nachádzať na prízemí, pri hlavnom vchode a vrátnici. Druhé priestory sa nachádzajú v škole, v blízkosti administratívnej časti.   

Prenajímaný majetok predstavuje 2 m2, čiže 2 nápojové automaty (1 m2 = 1 nápojový automat).  

b)  Účastník zmluvného vzťahu – nájomca :

Podľa § 9a  ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods.1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu II. písm. b) t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.     

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálne nájomné bez platieb za energie a služby:

 • za nebytové priestory  – 440,- €/m2/rok.

 • Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

 • Nájomné a služby spojené s nájmom (najmä platba za elektrickú energiu, vodné a stočné) budú fakturované mesačne vopred.

 • Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Možný účel využitia: prevádzkovanie nápojových automatov v zmysle § 8, odst. 3 Vyhlášky č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na  zariadenia pre deti a mládež (ponúkaný tovar nebude obsahovať alkohol, kofeín, chinín a iné zakázané látky).

c) Údržbu strojov si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

d) Doba nájmu:  na dobu neurčitú, prevádzka non stop.

e) Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých priestorov, vrátane drobných opráv a udržiavania nebytových priestorov.

f) V prípade poškodenia predmetu nájmu vlastným zavinením, uhradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne na sekretariáte riaditeľa školy – vyhlasovateľa: Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov v termíne do 12.11.2019 do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením:

 

„Obchodná verejná súťaž – nájom – nápojové automaty– neotvárať!“

 

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

zaslať spolu s návrhom na adresu:

Stredná odborná škola technická 
Volgogradská 1
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode III.

 • predmet nájmu

 • účel nájmu

 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,  miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko,  trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo

  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude:  ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode III. a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu II.   

g) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním riadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracovania osobných údajov fyzických osôb v PSK , ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

V. Obhliadka majetku

Obhliadka priestorov na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Mariánom Čabalom, správcom majetku školy, na tel. čísle 0948 526 848.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.10.2019 do 12.11.2019, 12:00.

V Prešove 24. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024