O.V.S. – Prenájom majetku – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

24. 11. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Gymnázium

Sídlo: Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
IČO: 00161098
DIČ: 2020656935
Štatutárny orgán: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ gymnázia
kontakt: 052/426 44 22

II. Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa a to:

Prenajímateľ je správcom majetku Prešovského samosprávneho kraja v Prešove (ďalej len PSK), ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – budovy telocvične nachádzajúcej sa v Poprade, na ulici Kukučínovej, súpisné číslo 4251 v k. ú. Spišská Sobota na pozemku parc. KN-C č. 1417/19 o výmere 1242 m2 – zastavané plochy a nádvoria. Nehnuteľnosť je vedená na LV 1625 pre obec Poprad a k.ú. Spišská Sobota.

Prenajímateľ ponúka do nájmu nebytový priestor – telocvičňu o výmere 576 m2 v piatok maximálne v čase od 20:00 hod. do 21:30 hod. počas pracovných dní školského roka na športové aktivity – bedminton, florbal, v súlade s prevádzkovým poriadkom športových zariadení prenajímateľa. Nájomca má právo spolu s predmetom nájmu užívať spoločné časti a spoločné priestory objektu, v ktorom sa predmet nájmu nachádza a ktorých užívanie nevyhnutne súvisí s užívaním predmetu nájmu. Spoločné časti a spoločné priestory sú prístupová chodba, šatne a sociálne zariadenia.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov (bez platieb za energie a služby spojené s nájmom) v nasledovnej výške za 1 hodinu využívania: 3 €. Platby za energie a služby spojené s nájmom: 12 €/hod.

Dohodnutý účel využitia: športové aktivity vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom telocvične s minimálnym rizikom jej poškodzovania.

Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, v piatok maximálne v čase od 20:00 hod. do 21:30 hod. počas pracovných dní.

Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované mesačne dopredu ku koncu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vznikli počas doby jeho prenájmu v dôsledku nedodržania zásad prevádzkového poriadku telocvične.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad v termíne do 12. 12. 2016 do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom telocvične 2 – neotvárať!“

Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa,

na adresu:

Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3,

b) dobu nájmu,

c) účel nájmu,

d) presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom registri č.: ….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .

e) výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu,

f) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby.

g) kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, e-mail),

3. Podľa § 6, ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote  do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s dohodnutým účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomné oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonník vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz povinný obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú ponuku vo výške 100 €. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

8. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

9. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

10. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

V. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s PaedDr. Vladimírom Lajčákom, PhD., riaditeľom gymnázia na telefónnom čísle: 052/426 44 22.

Poprad 22. 11. 2016

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
riaditeľ gymnázia

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 24.11.2016 do 12.12.2016 do 12:00 hod.

V Prešove 24. 11. 2016

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024