O.V.S. – Prenájom majetku – Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

31. 05. 2018 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – prenájom nehnuteľného majetku – Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Gymnázium
Sídlo: Komenského 13, 082 71 Lipany
IČO: 00161047
DIČ: 2020711341
Štatutárny orgán: PhDr. Viera Urdová – riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Mária Čubová – účtovníčka
Tel. č. : 051/4572285

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku v správe vyhlasovateľa a to:

 • Ostatný priestor o výmere 1 m² na komíne, nachádzajúci sa na streche budovy Gymnázia v Lipanoch, evidovanej na liste vlastníctva č. 963, súpisné číslo budovy 117, na parcele registra KN C č. 454/1, katastrálne územie Lipany, nachádzajúcej sa na ulici Komenského 13 v Lipanoch
 • Využite: umiestnenie telekomunikačných a technologických zariadení.

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9 a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1,3 zákona č. 315/ 2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra sa do partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľnom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2b), t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Ponúknutá cena nájmu ostatných priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m² na rok:

 • Ostatný priestor: 164,35 €/m²/rok

Nájomné bude fakturované štvrťročne dopredu. K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov, a to najmä: dodávka elektrickej energie – podružné meranie elektrickej energie, prípadne vlastnú prípojku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

b) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

c) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľa finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

d) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Gymnázia Lipany v termíne do 15. 6. 2018 do 11.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením

„Obchodná verejná súťaž – prenájom ostatných priestorov – neotvárať!“

„Identifikácia záujmu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Gymnázium
Komenského 13
082 71 Lipany

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • ponúkaná cena nájmu za m²/rok, vrátane akceptovania všetkých údajov uvedených v bode 3
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcov(podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri:……č…….alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo , IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu……., oddiel…….vložka…..
 • výpis z Obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu a dodržanie podmienok uvedených v bode 3. a súlad s účelom vyžitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhotovenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľ je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi obchodnej verejnej (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť po dni zverejnenia a v prípade, že nájomná zmluva bude podpísaná na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo dobu neurčitú až po jej schválení predsedom PSK v súlade do Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore:

PhDr. Viera Urdová, riaditeľka školy – tel. číslo 0907 920307
Mária Čubová, účtovníčka – tel. číslo 051/4572 285

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 31. 05. 2018 do 15. 06. 2018, 11:00.

V Prešove 31. 5. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024