O.V.S. - Prenájom majetku – Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

26. 11. 2018 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Prenájom nehnuteľného majetku – Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Domov pre seniorov, Mierová č. 88, 064 01 Stará Ľubovňa

Sídlo: Mierová č. 88, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 00691798
DIČ: 2020713057
Štatutárny orgán: Ing. Peter Mucha, riaditeľ
Kontaktná osoba: Bc. Miriam Romaňáková, ekonóm
Tel. č.: 0911460144

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 3301 k. ú. Stará Ľubovňa v meste Stará Ľubovňa, na ulici Zámockej č. 7, a to:

 • Budova – nehnuteľnosť súpisné číslo stavby 712, na pozemku registra KN C parcela č. 1526/1.
 • Budova – nehnuteľnosť bez súpisného čísla stavby (neevidovaná v LV) na pozemkoch registra KN C parcela č. 1526/1, 1528/1.
 • Pozemok registra KN C parcela č.: 1526/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 346 m2.
 • Pozemok registra KN C parcela č.: 1527, druh pozemku: záhrada, výmera: 325 m2.
 • Pozemok registra KN C parcela č.: 1528/1, druh pozemku: ovocný sad, výmera: 1836 m2.

Prenájom je možný len v celku.

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b), t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálna ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov a pozemku, bez platieb za energie, vodu a služby spojených s užívaním majetku je stanovená za m2 na rok, v nasledovnej výške:

 • budovy o celkovej podlahovej ploche 250 m2 27,- €/rok/m2
 • pozemok o výmere 2507 m2 0,6416 €/rok/m2

b) Nájomné bude fakturované mesačne dopredu. Nájomca si služby spojené s nájmom (najmä dodávku elektrickej energie, plynu, vývoz komunálneho odpadu, požiarnu ochranu, revízie súvisiace s prevádzkou majetku) zabezpečí na vlastné náklady a ťarchu, pričom úhrady za poskytnuté služby bude vykonávať priamo dodávateľom jednotlivých služieb na základe odberateľských faktúr vystavených na nájomcu.

c) Všetky opravy, údržbu a zhodnotenia, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

d) Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľnosti a poistenia majetku.

e) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

f) Doba nájmu – na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1.1.2019.

g) Možné využitie prenajatých priestorov: Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných pobytovou formou, v súlade so zákonom 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na úsek ekonomiky vyhlasovateľa Domova pre seniorov, Mierová č. 88, 064 01 Stará Ľubovňa, v termíne do 11.12.2018 do 1400 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom– neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa zriaďovacej listiny alebo výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Domov pre seniorov
Mierová č. 88
064 01 Stará Ľubovňa

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • Ponúkanú cenu nájmu za m2/rok podľa štruktúry v bode 3, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • Účel nájmu.
 • Presnú identifikáciu záujemcu (podľa zriaďovacej listiny alebo výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č…….
 • Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže.
 • Kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3. a súlad s účelom využitia.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 10 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

h) Víťazovi O.V.S. (vyhodnoteného komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť najskôr po dni zverejnenia, avšak až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Bc. Miriam Romaňákovou, ekonómkou DpS, tel. č. 0911460144.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 26.11.2018 do 11.12.2018 1400 hod.

V Prešove 26. 11. 2018

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024