O.V.S. - prenájom majetku – bufet - Stredná odborná škola služieb, Prešov

8. 10. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Stredná odborná škola služieb, Prešov

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná odborná škola služieb
Sídlo: Košická 20, 080 01 Prešov

IČO: 37880080
DIČ:2021702298
Štatutárny orgán: Ing. Renáta Fedorčíková, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: : Ing. Renáta Fedorčíková, riaditeľka školy

Tel.: 051/7588311

II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy

Nájom nebytových priestorov  v nehnuteľnom majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, evidovaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym  odborom v katastrálnom území Solivar, na liste vlastníctva č. 3470,  v budove stavby súpisné číslo 7808 na parcele registra KNC parcelné číslo 3052/3. Jedná sa o priestory  pri školskej jedálni a sú napojené na rozvod elektrickej energie, rozvod ústredného kúrenia a zásobované pitnou vodou.

Prenajímaný majetok predstavuje 18,53 m2 nebytových priestorov pozostávajúceho z priestoru:

 • na predaj – bufet v rozlohe       8,00 m2
 • na manipuláciu                          6,63 m2
 • ostatné priestory ( soc. zar.)      3,90 m2

b)  Účastník zmluvného vzťahu – nájomca :

Podľa § 9aods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods.1.3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu II. písm. b) t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.     

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Minimálne nájomné bez platieb za energie a služby:

 • za nebytové priestory predaj – bufet, manipulačné a ostatné priestory –  21,91 €/m2/rok.
 • Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

 • Nájomné a služby spojené s nájmom (najmä platba za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn) budú fakturované mesačne dopredu ku koncu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.

 • Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Možný účel využitia: prevádzkovanie školského bufetu v zmysle § 8, odstavec 3 Vyhlášky č. 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na  zariadenia pre deti a mládež.

c) Odvoz odpadu a upratovanie si zabezpečí nájomca na vlastné náklady.

d) Doba nájmu:  na dobu neurčitú, prevádzková doba bufetu v dňoch školského vyučovania od 07,30 do 13,00 hod.

e) Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých priestorov, vrátane drobných opráv a udržiavania nebytových priestorov.

f) V prípade poškodenia predmetu nájmu vlastným zavinením, uhradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne na sekretariáte riaditeľa školy – vyhlasovateľa: Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

v termíne do 23. 10. 2019 do 1200 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – neotvárať!“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu: 

Stredná odborná škola služieb

Košická 20

080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode III.
 • predmet nájmu
 • účel nájmu
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,  miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko,  trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude:  ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode III. a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu II.   

g) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

i) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

j) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

k) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

l) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

m) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže aj v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním riadených.

n) Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracovania osobných údajov fyzických osôb v PSK , ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

V. Obhliadka majetku:

Obhliadka priestorov na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Ingrid Poráčovou, vedúcou ekonomického oddelenia školy, na tel. čísle 051/758 83 02.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 8.10.2019 do 23.10.2019, 12:00.

V Prešove 8. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024