O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – telocvičňa na Baštovej ulici Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Levoča

7. 02. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

V zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

I. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Sídlo: Kláštorská 37, 054 01 Levoča
IČO: 00161039
DIČ: 2020727533
Štatutárny orgán: Mgr. Jaroslav Kramarčík, riaditeľ
Kontakt: 053/4514255

II. Predmet zmluvy

Predmetom nájomnej zmluve je:

  • nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 3479 v katastrálnom území Levoča a to nebytové priestory telocvične na Baštovej ulici, v budove bez súpisného čísla, na parcele KN C 297/2 – prenajímaná plocha nebytového priestoru predstavuje 785,86 m2 a pozostáva z priestorov telocvične a ostatných priestorov (hlavný vchod, vestibul, chodba, 2x šatňa)
  • nájom hnuteľného majetku – nachádzajúceho sa v prenajímaných priestoroch a využívaného na zabezpečenie účelu nájmu v celkovej obstarávacej cene 368,46 €. Objem hnuteľného majetku, ktorý bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie.

III. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

a) Nájomné: bez energie a služieb minimálne vo výške 6,32 €/hod.

  • Nájomné a služby spojené s nájmom (platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, plyn a pod.) budú fakturované mesačne dopredu ku koncu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je nájomné fakturované.
  • Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upravované každoročne o percento miery inflácie po oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom SR.

b) Dohodnutý účel využitia: zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti, mimoškolské aktivity, vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom telocvične a s minimálnym rizikom poškodzovania telocvične.

c) Doba nájmu: na dobu neurčitú v pracovných dňoch po dohode s prenajímateľom: v čase: od 7:15 do 20:00 hod. mimo vyučovacieho procesu našej školy počas školského roka.

d) Povinnosť nájomcu v prípade poškodenia predmetu nájmu vlastným zavinením, uhradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

IV. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na adresu vyhlasovateľa v termíne do 22. februára 2017 do 14.00 hod. Obálka musí byť zapečatená s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom telocvične na Baštovej ulici – Neotvárať“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra,
resp. živnostenského registra
v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Kláštorská 37
054 01 Levoča

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

2. Návrh musí obsahovať:

a) Návrh ceny nájmu v €/hodinu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode III.

b) Dobu nájmu (pracovný deň a čas).

c) Účel nájmu.

d) Presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri č……….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu……., oddiel………, vložka…….

e) Výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu.

f) Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a PSK ako vlastníka majetku so spracovaním osobných údajov v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok uverejnených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby – platí pre uchádzačov v prípade nájomcu – fyzickej osoby.

g) Kontaktné údaje oprávnenej osoby (telefón, mail).

3. Podľa §6 ods.6 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

4. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu a súlad s požadovaným účelom využitia.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia ponúk.

6. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmien alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

7. Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

8. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

9. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

10. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods.2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

11. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak je tento dlžníkom vyhlasovateľa, resp. PSK – zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním riadených.

V. Obhliadka objektu

Obhliadka majetku na mieste bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Zuzanou Balockou, ekonómkou školy, na tel. čísle 053/4512252 alebo 053/4514255.

V Levoči, dňa 6.2.2017

Mgr.Jaroslav Kramarčík riaditeľ školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 07.02.2017 do 22.02.2017, 14:00.

V Prešove 7. 2. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024