O.V.S. – prenájom – bufet - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

23. 09. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – O. V. S. – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

 

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O. V. S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Sídlo: Plzenská 1, 080 47 Prešov

IČO: 00161829

DIČ: 2020521811

Štatutárny orgán: Ing. Iveta Marcinčinová – poverená vedením školy

Kontaktná osoba: Ing. Budiš Juraj – zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť

Tel.: 0918740018

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Predmet zmluvy:

Nájom nehnuteľného majetku evidovaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 12741 v katastrálnom území Prešov a predmetom nájmu sú:

 •  Nebytové priestory: bufet v budove školy na Plzenskej ulici č.1 v Prešove v objekte so súpisným číslom stavby 2832 na parcele KN C č. 3930/1 a to:
  • Nebytové priestory o výmere 7,45 m2

b) Účastník zmluvného vzťahu – nájomca:

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Podmienka podľa bodu 2 b)., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

3.1 Minimálna cena nájmu v €/m2/rok (platí sa vopred na základe vystavenej faktúry):

            Obchodné priestory o výmere 7,45 m2                      45,00 €/m2 /rok   

            Nájomcovi  priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

3.2  K cene nájmu budú fakturované prevádzkové náklady (dodávka elektrickej energie, tepla a ohrev vody, vodné – stočné , zrážkové vody a alikvotná  časť odvozu TKO.

3.3  Poistenie majetku si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.

3.4  Pre účely vyrovnania inflačných vplyvov bude nájomné valorizované na základe percentuálnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok. Nájomné sa v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK upraví formou písomného oznámenia prenajímateľa preukázateľne doručeného nájomcovi, kde výška mesačného nájomného platná k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie s účinnosťou  od 1.1. nasledujúceho roka a doúčtuje sa na základe fakturácie.

3.5 Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú najskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov.

3.6 Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu prenajatých priestorov, vrátane drobných opráv a udržiavania nebytových priestorov. Nájomca na vlastné náklady zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov.

3.7 Prenájom je možný iba v celku, t.j. prenajímajú sa všetky uvedené plochy spoločne.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

4.1  Návrh je potrebné doručiť poštou, alebo podať osobne na sekretariáte riaditeľa školy – vyhlasovateľa: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov v termíne do 08. 10. 2019 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s identifikáciou záujemcu a označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

 

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

 

Adresa školy: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

                       Plzenská 1

                       080 47 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

4.2 Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu v €/m2/rok, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3,
 • predmet nájmu,
 • účel nájmu,
 • presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že  je účastníkom fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia alebo číslo  občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri–obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, zapísaný a v živnostenskom  registri č.: ….. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno a sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra, resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby záujemcu (telefón, e-mail).

4.3 Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

4.4.Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, dodržanie podmienok uvedených v bode 3 a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

4.5 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

4.6 Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

4.7 Podmienkou na uzatvorenie nájomnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz O.V.S. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri zapísaný v zmysle bodu 2.

4.8 Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa ods. 4.5 predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný,  aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

4.9 V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

4.10 V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

4.11 Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

4.12 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

4.13 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

4.14 Spracovanie osobných údajov je upravené v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v PSK, ktoré sú zverejnené na web stránke PSK.

5. Obhliadka majetku

5.1       Obhliadka priestorov bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore. Kontakt – Ing. Budiš Juraj, tel. č. 0918740018.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23. 09. 2019 do 08. 10. 2019 do 12:00 hod. .

 

 

 

 

V Prešove 23. 9. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024