O.V.S. pozemky a stavba dielne odborného výcviku v k.ú. Kežmarok

O.V.S. prevod nehnuteľného majetku -pozemky a stavba dielne odborného výcviku v k.ú. Kežmarok (uzávierka 11.07.2024)

Vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „ PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný majetok PSK

1. Predmet zmluvy

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, k. ú. Kežmarok, obec Kežmarok okres Kežmarok

zapísaného na LV č. 2759, a to:

 • pozemky parcely registra C KN:
  • parcelné číslo 2230/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2384 m²
  • parcelné číslo 2230/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m²
  • parcelné číslo 2230/5, ostatná plocha o výmere 1034 m²
 • stavba:
  dielne odborného výcviku s príslušenstvom, súpisné číslo 2588, na pozemku registra C KN parcelné číslo 2230/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2384 m²

spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži, bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

2. Účastník zmluvného vzťahu – kupujúci

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.  Podmienka podľa bodu 2.

Podmienka podľa bodu 2. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

4. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 74/2021 zo dňa 15.04.2021 vyhotoveným znalcom Ing. Peter Repčák, 059 71  Ľubica, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 647 000,00 €.

5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom 647.000 €,
 2. doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa,
 3. lehota splatnosti doplatku do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,
 4. záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady  ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za  vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku  za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností),
 5. súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d),
 6. oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d)

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v lehote do 11. 07. 2024 do 10:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
  „Obchodná verejná súťaž – pozemky a stavba dielne odborného výcviku v k.ú. Kežmarok – neotvárať!“
  identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa
  na adresu:    Prešovský samosprávny kraj
                            Odbor majetku a investícií
                            Námestie mieru 2

                            080 01 Prešov              
  Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu Prešovského samosprávneho kraja.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • prijatie návrhu kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.psk.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.),
  • presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
   • kupujúci  – fyzická osoba  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, štátna príslušnosť, prípadne bankové spojenie – číslo účtu), v prípade manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                        
   • kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)  titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, štátna príslušnosť, obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu,  alebo
   • kupujúci – právnická osoba (PO)  obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …, alebo iný register  
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
  • zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou, 
  • doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 10% z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242)
  • zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
  • súhlas kupujúcehoprepadnutím zábezpeky v prospech PSK v prípade, ak nebude včas a riadne doplatená kúpna cena podľa písm. a) a c) alebo nebudú včas a riadne zaplatené ostatné náklady spojené s prevodom nehnuteľností podľa písm. d) v súlade s podmienkami OVS alebo kúpnej zmluvy
  • údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail
 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo   odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
 7. Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.

7.  Obhliadka majetku

 1. Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – kontaktná osoba: Ing. Vojtech Wagner, riaditeľ Strednej odbornej školy, tel.: 0905 741 357. email: sekretariat@sosgarbiarska.sk
 2. Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove  11. 06. 2024

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20. 06. 2024 do 11. 07. 2024, 10:00h.

Zmluva na stiahnutie

Publikované: 20. 6. 2024

Aktualizované: 20. 6. 2024