O.V.S. - Podnájom majetku – Ľubovnianska nemocnica, n.o.

24. 08. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na podnájom

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS)

na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o podnájme časti nehnuteľného majetku PSK

I. Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

Názov organizácie: Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Sídlo organizácie: Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán: MUDr. Peter Bizovský, MPH
IČO: 37886851
DIČ: 2022057565
IBAN: SK45 0200 0000 0020 3667 1956 Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Stará Ľubovňa
SWIFT: SUBASKBX

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Saloň
tel. číslo: 052/43 17 201, 0910 993 383
e-mail: lubomir.salon@nspsl.sk

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Marinčín
tel. číslo: 052/43 17 216, 0903 906 601
e-mail: marincin@nspsl.sk

 

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Ľubovnianska nemocnica, n.o. má v nájme budovy nachádzajúce sa v meste Stará Ľubovňa na ulici Obrancov mieru, orientačné č. 3

  • súpisné č. 1501, parcela č. 831/18 (pavilón A), ktorá je vedená Okresným úradom, odbor katastrálny, na LV č. 1190, okres: Stará Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, katastrálne územie: Stará Ľubovňa,
  • súpisné č. 1502, parcela č. 831/21 (pavilón B – okrem časti stavby v podieli 41541/484510), ktorá je vedená Okresným úradom, odbor katastrálny, na LV č. 6712 okres: Stará Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, katastrálne územie: Stará Ľubovňa.

2. Predmetom OVS sú plochy na streche budovy pavilónu A o veľkosti 4m2 a podlahové priestory v serverovni pavilónu B o veľkosti 1,5m2 (ďalej len „časť nehnuteľného majetku“) potrebné na umiestnenie a užívanie technologického zariadenia – vysielacích antén a príslušnej infraštruktúry rádiokomunikačnej siete.

III.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

1. Ponúknutá cena za podnájom časti nehnuteľného majetku mimo platieb za poskytované služby spojené s podnájmom minimálne vo výške 175 € bez DPH / m2 / rok.

2. Cena za podnájom nezahŕňa náklady za energie a služby spojené s podnájmom.

3. Účel využitia: umiestnenie vysielacích antén a príslušnej infraštruktúry rádiokomunikačnej siete potrebných na užívanie technologického zariadenia.

4. Jednotlivé časti nehnuteľného majetku uvedené v čl. II. bod 2 nie je možné dať do podnájmu jednotlivo.

5. Doba platnosti zmluvy o podnájme časti nehnuteľného majetku (ďalej len „zmluva“) – na neurčito odo dňa nadobudnutia účinnosti.

6. Umiestnenie vysielacích antén a iných technologických zariadení potrebných pre užívanie technologického zariadenia vykoná víťaz OVS, s ktorým bude uzatvorená zmluva na vlastné náklady.

IV. Podávanie návrhov

1. Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariáte vyhlasovateľa: Ľubovnianska nemocnica, n.o, Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa, v termíne do 09.09.2016, do 10:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Podnájom – neotvárať !“

„Identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

2. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

3. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. Každý môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým navrhovateľom ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov.

4. Návrh musí obsahovať:

a) presnú identifikáciu navrhovateľa (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:

  • podnájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • podnájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ….. č….. alebo
  • podnájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu …., oddiel …, vložka …

b) výpis z Obchodného resp. Živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu

c) účel využitia

d) návrh ceny podnájmu v EUR / m2 / rok

e) súhlas s podmienkami OVS a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do OVS vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na podnájom časti nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby

f) kontaktné údaje oprávnenej osoby navrhovateľa (napr. telefón, e-mail)

g) podpis štatutárneho orgánu navrhovateľa

V . Ďalšie podmienky OVS

1. Obhliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou vyhlasovateľa vopred, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.

2. Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do dokumentácie a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú u vyhlasovateľa a súvisia s predmetom OVS, a to v rovnakom čase, ako je možné vykonať obhliadku areálu.

3. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov sa uskutoční dňa 09.09.2016. Otváranie obálok je neverejné.

4. Vyhodnotenie OVS bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

5. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

6. Víťazovi OVS (schválenému komisiou vyhlasovateľa) bude v lehote podľa bodu 4 predložený návrh zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby ju v určenom termíne podpísal. Zmluva nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania zmluvy zo strany víťaza OVS, je víťaz OVS povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur. Za odmietnutie podpísania zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza OVS.

7. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení OVS umiestnil ako ďalší v poradí.

8. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

9. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

10. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto OVS.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

VI . Kritériá vyhodnotenia

1. Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena podnájmu a súlad s požadovaným účelom využitia.

2. V prípade zhodnej výšky ceny za podnájom bude rozhodujúci dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

 

V Starej Ľubovni, dňa 22.08.2016

MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ ĽN, n.o.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 24.08.2016 do 09.09.2016, 10:00. 

V Prešove 24. 8. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024