O.V.S. - nájom nehnuteľného majetku - SOŠ Humenné

20. 05. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov :Stredná odborná škola
Sídlo : Mierová 1973/79, 066 01 Humenné
IČO : 00617750
DIČ : 2021166037
v zastúpení : RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Eva Gáborová, vedúca tech.-ekonomického úseku
Tel. č.:0918 846 129

2. Predmet zmluvy

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 8359 k.ú. Humenné v meste Humenné, na Mierovej ulici 1973/79 a to:

 • nebytový priestor – päťposchodová budova – internát – stavba súpisné číslo 1973 na parcele 2891/5
 • prenajímaná plocha nebytového priestoru je 2.734,59 m2

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá :

 • nebytový priestor sa dá využiť ako ubytovňa, kancelárie pre veľké firmy, organizácie, združenia
 • nebytový priestor sa skladá:

vrátnica o rozlohe 18 m2

prízemie:

 • vrátnica a vestibul o rozlohe 75,05 m2
 • sklady o rozlohe 85,25 m2
 • šatne o rozlohe 45,93 m2
 • kancelárie o rozlohe 21,42 m2
 • ubytovací priestor o rozlohe 63,00 m2
 • ubytovací priestor (2-izbový byt) o rozlohe 34,45 m2
 • spoločné priestory o rozlohe 114,73 m2
 • spolu za prízemie: 421,83 m2

2.poschodie:

 • sklad o rozlohe 36,95 m2
 • kuchynka o rozlohe 14,40 m2
 • ubytovací priestor (12 izieb) o rozlohe 407,66 m2
 • spoločné priestory o rozlohe 114,63 m2
 • spolu za 2. poschodie: 573,64 m2

3.poschodie:

 • sklad o rozlohe 36,95 m2
 • kuchynka o rozlohe 14,40 m2
 • ubytovací priestor (12 izieb) o rozlohe 407,66 m2
 • spoločné priestory o rozlohe 114,63 m2
 • spolu za 3. poschodie: 573,64 m2

4.poschodie:

 • sklad o rozlohe 36,95 m2
 • kuchynka o rozlohe 14,40 m2
 • ubytovací priestor (12 izieb) o rozlohe 407,66 m2
 • spoločné priestory o rozlohe 114,73 m2
 • spolu za 4. poschodie: 573,74 m2

5.poschodie:

 • sklad o rozlohe 36,95 m2
 • kuchynka o rozlohe 14,40 m2
 • ubytovací priestor (12 izieb) o rozlohe 407,66 m2
 • spoločné priestory o rozlohe 114,73 m2
 • spolu za 5. poschodie: 573,74 m2
 • doba nájmu: neurčitá od účinnosti zmluvy
 • priestory vyžadujú rekonštrukciu, ktorá bude vykonaná na náklady nájomcu
 • prenájom vcelku ale aj jednotlivo po poschodiach a vrátnice
 • predmet nájmu môže byť prenajatý najskôr 15.06.2013
 • cena nájmu bez platieb za služby spojené s užívaním majetku je v tejto minimálnej výške:

izby 28,80 € s DPH/m2/rok
kancelárie 28,80 € s DPH/m2/rok
sklady 16,20 € s DPH/m2/rok
šatne 16,20 € s DPH/m2/rok
kuchynky 16,20 € s DPH/m2/rok
ostatné priestory (vrátnica, vestibul) 10,20 € s DPH/m2/rok

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa Strednej odbornej školy Humenné v termíne do 04.06.2013do 1200 hod.v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom internátu – neotvárať!“

identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Strená odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č……. alebo
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: ponúkaná cena nájmu, podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou a platobná schopnosť záujemcu.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa)bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.
h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy tel. číslo 0915 869 094 Eva Gáborová, vedúca technicko-ekonomického úseku tel. číslo 0918 846 129

V Humennom, dňa 17.05.2013

RNDr. Oľga Skysľaková.
riaditeľka školy

V Prešove 20. 5. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024