O.V.S. - nájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad

22. 02. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)
v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov :Ľubovnianske múzeum – hrad
Sídlo : Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO : 377 812 35
DIČ : 2021447978
v zastúpení : PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ
Kontaktná osoba: Balužinský Jozef, funkcia správca
Tel. č.: 0902 247 422

2. Predmet zmluvy

 • Nájom časti objektu „Hájovňa z Malého Lipníka“ vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 2813, k. ú. Stará Ľubovňa,  súpisné číslo 1636 na parcele číslo KNC 4194,na Zámockej ulici č. 20 v Starej Ľubovnia to:
 • Priestory nachádzajúce sa v suteréne uvedeného objektu, ako aj časť parcely číslo KNC 4189  – parkovisko o výmere 600 m2 a časť parcely číslo KNC 4197 – pod terasou o výmere 100 m2.

Minimálne ceny nájmu:

a/ reštauračný priestor 84,00 m² – 35,60 €/ m2
b/ salónik 28,50 m² – 35,60 €/ m2
c/ vstupná hala 20,18 m² – 14,30 €/ m2
d/ šatne 14,91 m² – 10,70 €/ m2
e/ chodba 6,00 m² – 10,70 €/ m2
f/ toalety 16,20 m² – 10,70 €/ m2
g/ miestnosť upratovačky 2,01 m² – 10,70 €/ m2
h/ sklady 9,32 m² – 10,70 €/ m2
ch/ kuchyňa 29,01 m² – 21,40 €/ m2
i/ kancelária 10,07 m² – 21,40 €/ m2

časť parcely č. 4189 (parkovisko) 600 m² – 0,70 €/ m2
časť parcely č. 4197 (pod terasou) 100 m² – 4,50 €/ m2

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá :

 • Minimálna ponúknutá cena nájmu bez platieb za služby spojených s užívaním majetku je  6 540,50 Eur ročne.
 • Spôsob a čas splatnosti ceny nájmu: bezhotovostný platobný styk polročne vopred v dvoch splátkových termínoch k 31. 12. a 30. 06. kalendárneho roka.
 • Účel využitia: na poskytovanie reštauračných služieb pre návštevníkov hradu, skanzenu a zamestnancov organizácie.
 • Ponúkané priestory je možné prenajať iba v celku.
 • Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy.
 • Priestory nevyžadujú rekonštrukciu.
 • Predmet nájmu môže byť prenajatý najskôr od 01. 04. 2013.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na sekretariát vyhlasovateľa:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa v termíne do 11. 03. 2013 do 900 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom – Hájovňa s Malého Lipníka – neotvárať! “
identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Ľubovnianske múzeum – hrad,
Zámocká 20,
064 01 Stará Ľubovňa

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.

b) Návrh musí obsahovať:

 • návrh ceny nájmu, vrátane akceptácie všetkých údajov uvedených v bode 3.
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č
  • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, IČO, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace na úrovni originálu
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a súhlas pre vyhlasovateľa súťaže a Prešovský samosprávny kraj ako vlastníka majetku so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do obchodnej verejnej súťaže vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na nájom nehnuteľného majetku v komisii vyhlasovateľa a následne uzatvorenia a schválenia nájomnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vrátane vyhlásenia, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy až do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutí archivačnej doby.
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail)

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom vyššieho územného celku musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude: najvyššia celková ponúkaná cena nájmu a podnikateľský zámer s prenajímanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže (schválenému komisiou vyhlasovateľa)bude v lehote podľa písm. e) predložený návrh nájomnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal nájomnú zmluvu. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku PSK nadobudne účinnosť až po jej schválení predsedom PSK v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie nájomnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania nájomnej zmluvy zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Eur. Za odmietnutie podpísania nájomnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.

h) V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva v termíne určenom vyhlasovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

k) Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

l) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka súťaže v prípade ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa a organizácií ním zriadených.

5. Ohliadka majetku:

 • Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – Balužinský Jozef , funkcia správca hradu a skanzenu (tel. č.: 0902 247 422 )

V Starej Ľubovni, dňa 21. 02. 2013

PhDr. Dalibor Mikulík
riaditeľ múzea

V Prešove 22. 2. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024