Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Solivar z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. 10. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v k.ú. Solivar vo vlastníctve PSK  do nájmu nájomcu – PRO COMMUNIO, o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 

Prenajímateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475

Nájomca

PRO COMMUNIO, o.z., IČO: 42027624

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok PSK, zapísaný na LV č. 3110, k.ú. Solivar a to:

  • pozemok: parcela registra C KN č. 1984 a výmere 719 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

  • stavba: múzeum s.č. 510 na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna pamiatka)
    ťarchy:            V 1270/2000 – Predkupné právo pre Mesto Prešov.-PVZ 110/01

za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom

  • 1,- €/rok (aj za začatú časť roka)

Účel nájmu

  • zriadenie a prevádzkovanie integrálneho viacúčelového centra (Centrum dialógu a rodiny) so zameraním na vzdelávanie mládeže v oblasti kultúrneho a duchovného dedičstva kraja, wokshopy, výstavy, konferencie, podporu voľnočasových aktivít, prezentáciu kultúrneho dedičstva regiónu
  • zriadenie a prevádzkovanie múzea paličkovej čipky a ďalšie umelecké aktivity

Doba nájmu

  • 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:

  • Nájomca sa zaväzuje do 7 rokov v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o  ochrane pamiatkového fondu prenajatý nehnuteľný majetok zrekonštruovať.
  • Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom nájmu (najmä: obnova, ochrana a komplexná rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a prevádzka objektu, poistenie nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so zriadením a prevádzkovaním múzea paličkovej čipky).Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť povinnosti v súvislosti s predmetom nájmu (najmä: obnova a komplexná rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a prevádzka objektu, poistenie nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, zriadenie múzea paličkovej čipky)

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu (zriadi v priestoroch múzeum paličkovej čipky).    


Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00.

V Prešove 4. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024