Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov v správe SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5. 08. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:

Prenajímateľ:

Spojená škola so sídlom Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12693 v k. ú. Prešov, a to:
    • nebytové priestory v objekte so súpisným číslom 11741 na pozemku registra C KN parcelné číslo 14800 a to: prenajímaná plocha o výmere 193,30 m2 a pomerná časť chodby o výmere 30,30 m2

do nájmu nájomcu – KEN-EX, spol. s r.o. so sídlom Železničiarska 3802/37, 080 01 Prešov, IČO: 36 454 672, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájom:

  • 1 €/m2/rok

Účel nájmu:

  • výchovno-vzdelávacie účely – priestory budú po kompletnej rekonštrukcii využité ako šatne a sociálne zariadenia pre Hokejovú akadémiu, žiaci športových tried Spojenej školy budú členmi Hokejovej akadémie

Doba nájmu:

  • 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Iné podmienky:

  • Nájomca zhodnotí nevyužívaný nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave kompletnou rekonštrukciou s vytvorením troch šatní s hygienickým zázemím a to na vlastné náklady v predpokladanej výške 35.000,00 € bez DPH.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu bude využitý na verejnoprospešný účel – ako šatne pre žiakov športových tried. Firma KEN-EX, spol. s r.o. a PSK sú spoluinvestorom pri projekte výstavby Zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 05.08.2016 do 23.08.2016, 10:00.

V Prešove 5. 8. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024