Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Osadné z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena predmetu nájmu

6. 06. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zmenu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 nasledovne:

Prenajímateľ:

  • Centrum sociálnych služieb Zátišie, Osadné 89, 067 34 Osadné, IČO:00695432

Nájomca:

  • Obec Osadné, 067 34 Osadné, IČO: 00323357

Účel nájmu:

  • využitie nebytových priestorov na zriadenie nocovne pre dvoch vodičov SAD Humenné, a.s. zabezpečujúcich autobusovú dopravu v smere Osadné – Snina a späť a Osadné – Humenné a späť

Predmet zmeny uznesenia:

  • vypúšťa sa text:

Predmet nájmu:

nebytové priestory o celkovej výmere 10,49 m2, nachádzajúca sa na 1.poschodí administratívnej budovy zariadenia v Osadnom 89 – budova súpisné číslo 89, na pozemku parc.č. KNC 503/3 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 44, katastrálneho územia Osadné

  • nové znie:

Predmet nájmu:

nebytové priestory o celkovej výmere 20,29 m2 (15,90m2 – miestnosť + 4,39 m2 – sociálne zariadenie) nachádzajúca sa na 1.poschodí administratívnej budovy zariadenia v Osadnom 89 – budova súpisné číslo 89, na pozemku parc.č. KNC 503/3 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 44, katastrálneho územia Osadné

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 06.06.2014 do 24.06.2014, 10:00.

V Prešove 6. 6. 2014

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024