Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. 10. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nájom nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Orkucany v súvislosti s líniovou stavbou „I/68 Sabinov, preložka cesty“ do nájmu nájomcu SR – Slovenská správa ciest z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu

Prenajímateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475

Nájomca

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 826 19  Bratislava, rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Predmet nájmu

časť pozemkov zapísaných na LV č. 109  k.ú. Orkucany, obec Sabinov je odčlenená geometrickým plánom č. 36465372-044-3-2015 na dočasný záber pozemkov vyhotoveným spoločnosťou  GEOPROJEKT PREŠOV, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 465 372, a pozemky zapísané na LV č. 1084 k.ú. Orkucany, obec Sabinov budú prenajaté v celosti  

 

LV č.

Register

Parcela

Diel

Dočasný záber/m2

Ročné nájomné za 1 m2 v EUR

 Nájomné za celý DZ v EUR

Vlastnícky podiel

Nájomné za čas nájmu za vl. podiel

1084

KNC

157/7

 

2543

0,374

951,082

1/1

951,082

1084

KNC

157/8

 

438

0,374

163,812

1/1

163,812

1084

KNC

157/9

 

6001

0,374

2244,374

1/1

2244,374

1084

KNC

701/15

 

1822

0,535

974,77

1/1

974,77

1084

KNC

702/14

 

701

0,535

375,035

1/1

375,035

1084

KNC

702/16

 

1053

0,535

563,355

1/1

563,355

1084

KNC

702/18

 

1153

0,535

616,855

1/1

616,855

1084

KNC

702/20

 

310

0,535

165,85

1/1

165,85

1084

KNC

702/21

 

911

0,535

487,385

1/1

487,385

1084

KNC

702/24

 

138

0,535

73,83

1/1

73,83

1084

KNC

709/4

 

50

0,773

38,65

1/1

38,65

1084

KNC

709/5

 

137

0,773

105,901

1/1

105,901

1084

KNC

709/6

 

10

0,773

7,73

1/1

7,73

1084

KNC

709/8

 

112

0,773

86,576

1/1

86,576

1084

KNC

709/9

 

307

0,773

237,311

1/1

237,311

1084

KNC

709/10

 

66

0,773

51,018

1/1

51,018

1084

KNC

710/17

 

15342

0,773

11859,366

1/1

11859,366

1084

KNC

710/18

 

54

0,773

41,742

1/1

41,742

1084

KNC

714/13

 

936

0,535

500,76

1/1

500,76

1084

KNC

714/15

 

119

0,535

63,665

1/1

63,665

1084

KNC

714/22

 

1

0,654

0,654

1/1

0,654

1084

KNC

721/57

 

217

0,654

141,918

1/1

141,918

1084

KNC

721/59

 

64

0,654

41,856

1/1

41,856

1084

KNC

721/60

 

47

0,654

30,738

1/1

30,738

1084

KNC

721/61

 

9

0,654

5,886

1/1

5,886

1084

KNC

721/62

 

341

0,654

223,014

1/1

223,014

1084

KNC

721/63

 

23

0,654

15,042

1/1

15,042

1084

KNC

721/66

 

5718

0,654

3739,572

1/1

3739,572

1084

KNC

753/3

 

124

0,654

81,096

1/1

81,096

109

KNC

157/1

30

985

0,374

368,39

1/1

368,39

109

KNC

606

17

283

0,773

218,759

1/1

218,759

109

KNE

1331/1

29

1924

0,535

1029,34

1/1

1029,34

109

KNE

1331/1

41

5450

0,654

3564,3

1/1

3564,3

109

KNE

1331/1

42

71

0,535

37,985

1/1

37,985

109

KNE

1332/1

25

69

0,535

36,915

1/1

36,915

109

KNE

1332/1

27

126

0,535

67,41

1/1

67,41

109

KNE

1332/1

32

13

0,535

6,955

1/1

6,955

109

KNE

1332/1

35

205

0,535

109,675

1/1

109,675

109

KNE

1332/1

36

116

0,535

62,06

1/1

62,06

109

KNE

1332/1

39

20

0,535

10,7

1/1

10,7

109

KNE

1333/1

47

944

0,654

617,376

1/1

617,376

109

KNE

1333/1

48

12

0,654

7,848

1/1

7,848

109

KNE

1341/2

24

3758

0,535

2010,53

1/1

2010,53

109

KNE

1341/2

31

3495

0,773

2701,635

1/1

2701,635

109

KNE

1341/2

34

1610

0,535

861,35

1/1

861,35

109

KNE

1344

14

1934

0,773

1494,982

1/1

1494,982

109

KNE

1344

15

31

0,773

23,963

1/1

23,963

109

KNE

1344

23

505

0,773

390,365

1/1

390,365

109

KNE

1348

3

53

0,535

28,355

1/1

28,355

109

KNE

1348

5

276

0,535

147,66

1/1

147,66

109

KNE

1350/1

4

175

0,535

93,625

1/1

93,625

109

KNE

1350/1

6

581

0,535

310,835

1/1

310,835

109

KNE

1350/1

22

36

0,535

19,26

1/1

19,26

109

KNE

1350/2

13

1667

0,535

891,845

1/1

891,845

109

KNE

1350/2

21

3298

0,535

1764,43

1/1

1764,43

109

KNE

1353/4

16

4

0,773

3,092

1/1

3,092

109

KNE

1355

7

1378

0,535

737,23

1/1

737,23

109

KNE

1355

10

318

0,535

170,13

1/1

170,13

109

KNE

1355

11

159

0,535

85,065

1/1

85,065

109

KNE

1355

12

1

0,535

0,535

1/1

0,535

109

KNE

1357

2

38

0,535

20,33

1/1

20,33

 

za nižšie uvedených podmienok:

–           Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená v Znaleckom posudku č. 55/2018, ktorý dňa 14.8.2019 vyhotovil Ing. Beáta Serbinová, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 913075,

–           Účel nájmu: realizácia líniovej stavby –  cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorej je nájomca investorom a budúcim stavebníkom,

–           Doba nájmu:  doba určitá a to na jeden rok, t. j. dvanásť mesiacov. Doba nájmu začína plynúť od dňa začatia stavebných prác na líniovej stavbe.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu. 
 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00.

V Prešove 4. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024