Nájom nehnuteľného majetku PSK – pozemku v k. ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30. 01. 2020 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Nájom nehnuteľného majetku PSK – pozemku v k. ú. Humenné v správe Hotelovej akadémie do nájmu nájomcu Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné, IČO: 17078393

Nájomca

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 00323021

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 8363, k.ú. Humenné a to:

 • pozemok registra KN C parcelné číslo 3907, druh pozemku: záhrada o výmere 870 m2

  za nižšie uvedených podmienok:

 • Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka)

 • Účel nájmu: vybudovanie multifunkčného ihriska, jeho využívanie pre športové aktivity a vyučovací proces

 • Doba nájmu: 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

  Ďalšie podmienky, ktoré  musia byť zo strany nájomcu dodržané:

 • nájomca sa zaviaže vybudovať na vlastné náklady na uvedenom pozemku viacúčelové ihrisko v termíne do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

 • po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani protihodnotu toho ,o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu,

 • nájomca umožní prenajímateľovi /právnemu nástupcovi využívať vybudované viacúčelové ihrisko bezplatne po celú dobu platnosti nájomnej zmluvy,

 • prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú dohodu vždy pred začiatkom každého školského roka najneskôr do 31.08. o termínoch využívania viacúčelového ihriska v priebehu školského raka s prihliadnutím na zostavený rozvrh hodín a plán práce krúžkov so športovou náplňou,

 • nájomca bude znášať všetky náklady v súvislosti s prenajatým majetkom, najmä údržbu ihriska, odvoz odpadu, BOZP, poistenie a pod.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Predmet nájmu bude využitý s prihliadnutím na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe na vybudovanie a prevádzku športoviska pre žiakov základných a stredných škôl.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00.

V Prešove 30. 1. 2020

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024