Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5. 06. 2020 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov, IČO: 37783432

Nájomca

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12252, k.ú. Prešov a to:

  • časť pozemku registra KN C parcelné číslo 497, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) – diel 3 o výmere 131 m2  v zmysle Geometrického plánu 085/2017 vypracovaného spoločnosťou GEODAT REAL s.r.o. Stará Ľubovňa

za nižšie uvedených podmienok:

  • Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka)
  • Účel nájmu: rekonštrukcia a obnova nádvoria PKO ako verejného priestranstva, jeho využívanie na verejné účely
  • Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ďalšie podmienky, ktoré  musia byť zo strany nájomcu dodržané

  • nájomca zrekonštruuje a obnoví nádvorie na vlastné náklady, bude zabezpečovať jeho údržbu, upratovanie, odvoz odpadu a uhrádzať všetky náklady v súvislosti s predmetom nájmu,
  • po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani protihodnotu toho,  o čo sa zvýšila hodnota  predmetu nájmu,
  • nájomca umožní prenajímateľovi využívať nádvorie bezplatne po celú dobu platnosti nájomnej zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu verejného priestranstva v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – využitie obyvateľmi a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00.

V Prešove 5. 6. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024