Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemkov v k. ú. Kapušany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. 03. 2020 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Kapušany vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do nájmu nájomcu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859

Nájomca

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2346, k.ú. Kapušany a to:

  • diel č. 8 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 11 m2
  • diel č. 9 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 19 m2
  • diel č. 10 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 188 m2

odčlenených od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10718 m2, geometrickým plánom na dočasný a ročný záber pozemkov č. 31628826-5/2014/b, vypracovaným Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31628826, autorizačne overený Ing. Tibor Bugár, autorizovaný geodet a kartograf, dňa 03.03.2014.

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: podľa LV č. 2346

za nižšie uvedených podmienok:

  • Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená Znaleckým posudku č. 27/2018, ktorý dňa 31.7.2018 vyhotovila znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností SAZO, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 295, IČO: 46130403, ev. č. 900277,

  • Účel nájmu: realizácia stavby R4 Prešov severný obchvat, II. etapa, ktorej je nájomca investorom a budúcim stavebníkom. V rámci stavby pôjde o vybudovanie priepustov, osvetľovacích bodov a preloženie káblového diaľkového vedenia.

  • Doba nájmu: doba určitá

Doba nájmu do 1 roka pre diel č. 9 o výmere 19 m2diel č. 10 o výmere 188 m2 začína plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí a  nájom sa končí uplynutím jedného roka.

Doba nájmu po dobu výstavby pre diel č. 8 o výmere 11 m2, začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby a uplynie dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu)

LV č.

Register

KN

Parcela

Diel

Výmera dielu v m2

Ročné nájomné za 1 m2 v EUR

 Nájomné za 12 mesiacov v EUR

Spoluvlastnícky podiel

2346

C

1372

8

11

1,455

16,005

1/1

2346

C

1372

9

19

1,455

27,645

1/1

2346

C

1372

10

188

1,455

273,540

1/1

                                        SPOLU   317,19 EUR/ročne       

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – komunikácie  R4 Prešov severný obchvat, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu. 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00.

V Prešove 23. 3. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024