Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5. 06. 2020 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859

Nájomca

Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou, IČO: 00323101

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2775, k.ú. Kamenica nad Cirochou a to:

 •  novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2,
 • novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2.

Novovytvorené pozemky sú odčlenené od pozemku registra E KN parcelné číslo 3034, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 9907 m2, geometrickým plánom č. 50788060-25/2020, zo dňa 27.04.2020, vyhotoveným Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA, Kamienka 126, 067 83 Kamienka, IČO: 50788060, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor dňa 05.05.2020 pod číslom G1-138/2020,

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: bez zápisu

(Celková výmera prenajímaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2)

za nižšie uvedených podmienok:

 • Výška nájomného:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka)
 • Účel nájmu: realizácia a prevádzka stavby Chodník pre peších na ul. Partizánskej, ktorej je nájomca investorom a budúcim stavebníkom.
 • Doba nájmu: na dobu určitú odo dňa  nadobudnutia účinnosti zmluvy počas doby realizácie stavby a 5 rokov po jej ukončení

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Obec Kamenica nad Cirochou plánuje vybudovanie chodníka pri ceste III/3835, obec bude investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – „Chodník pre peších na ul. Partizánskej“. Chodník pri ceste III/3835 zvýši bezpečnosť cestnej premávky a  prispeje k bezpečnosti chodcov, ktorí v súčasnosti využívajú pre svoj pohyb krajnicu cesty. Chodník bude mať verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00.

V Prešove 5. 6. 2020

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024